Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2012-09

RK-34-2012-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-34-2012-09
NázevNávrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - investice v sociálních věcech, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zahájil v roce 2010 rekonstrukci původního objektu Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. Tento investiční záměr schválila rada kraje svým usnesením č. 0276/07/2006/RK. Jednalo se o celkovou rekonstrukci budovy, která byla nevhodná dispozičně i provozně, přičemž po provedení komplexní rekonstrukce došlo ke snížení kapacity z 92 lůžek na 54 lůžek.
Pro zachování počtu lůžek a zaměstnanosti v tomto regionu byla v roce 2011 zahájena investiční akce přístavby nového objektu na pozemcích ve vlastnictví kraje, který má být propojen s rekonstruovaným objektem Domova důchodců Ždírec. Objekt přístavby s kapacitou 60 lůžek bude určen pro péči o klienty postižené Alzheimerovou chorobou a dalšími typy získané demence.
Původně navržený propojovací koridor byl z důvodů dotačních limitů navržen v nejmenším možném rozsahu, který ovšem nesplňuje optimální funkce vstupního objektu. Pro zajištění optimálního řešení propojení obou staveb se navrhuje po projednání odboru majetkového s odborem sociálních věcí vybudování vstupního a propojovacího objektu, který bude zároveň sloužit jako informační středisko a hlavně jako prostor určený k návštěvám klientů domova důchodců a příjemnému posezení. Vstupní objekt bude navržen s důrazem na vytvoření příjemného a prosvětleného prostoru, díky využití prosklených fasád, vnitřních prosklených přestavitelných příček a v neposlední řadě díky maximální eliminaci vnitřních nosných konstrukcí v prostoru vstupní haly. Na vstupní objekt bude navazovat hlavní příjezd do areálu a hlavní přístupová komunikace pro pěší. Vnitřní prostor propojovacího objektu bude využit a přizpůsoben potřebám osob s Alzheimerovou chorobou, kdy součástí propojovacího objektu bude i Memory koridor, na které jsou různé motivační a stimulující prvky pro trénink mozkové aktivity klientů, což velmi příznivě napomáhá k léčbě Alzheimerovy choroby a stařecké demence. Kromě Memory koridoru jsou v propojovacím objektu plánovány prostory pro pracovní terapii klientů, rehabilitaci, recepci, včetně odpočinkového prostoru se sezením, umožňujícím posedět s přáteli nebo rodinou. Vzhledem k rostoucí poptávce po sociálních službách v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiných typech stařecké demence, bude v prostorách propojovacího objektu zřízeno poradenské centrum k poskytování informací o Alzheimerově chorobě a jiných typech získaných demencí.
Návrh řešení Odbor majetkový ve spolupráci s odborem sociálních věcí navrhuje zařazení nové akce: Domov důchodců Ždírec - přístavba vstupního objektu do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech. Realizace stavebních prací bude kryta z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech.
Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 240 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek; přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 240 tis. Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov důchodců Ždírec - přístavba vstupního objektu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 240 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech o částku 240 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz