Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2012-49

RK-15-2012-49.doc  RK-15-2012-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-15-2012-49
NázevNařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Hajnice
Zpracoval M. Kratochvílová
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka s názvem Hajnice (dále také přírodní památka).
Navrhované území bylo zaevidováno jako významná lokalita s řadou zvláště chráněných druhů již v době působnosti okresních úřadů (viz evidovaná lokalita JI002 - Ing. L. Čech, AOPK ČR, stř. Havlíčkův Brod). Rybník Hajnice a přilehlé louky byly pravidelně vyhlašovány Okresním úřadem Jihlava a dále Magistrátem města Jihlavy jako přechodně chráněná plocha ve smyslu § 13 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v pozdějších zněních (dále jen zákon o ochraně přírody ). V letech 1991, 2002 a 2005 probíhal v navrhovaném území botanický průzkum, který však nebyl prováděn systematicky. V roce 2009 byla lokalita komplexně botanicky prozkoumána, v území byly nalezeny 3 rostlinné druhy zvláště chráněné ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění (dále jen vyhláška), 13 druhů uvedených v Červeném seznamu a 15 regionálně chráněných druhů rostlin. V roce 2009 se uskutečnily i další průzkumy - průzkum mechů (bryologický), hmyzu (entomologický), ptactva (ornitologický), obojživelníků a plazů (herpetologický) a průzkum vodních bezobratlých (hydrobiologický). Jednoznačným závěrem všech průzkumů je vyhodnocení vysoké přírodní cennosti lokality a navržení k vyhlášení za zvláště chráněné území. Odborné průzkumy se shodují ve vymezení navrhovaných hranic přírodní památky, tedy na její rozloze. Při navrhování hranic přírodní památky se prioritně vychází z druhové cennosti a biologické rozmanitosti území (cenná společenstva, zvláště chráněné a ohrožené druhy).
Vyhlášením přírodní památky Hajnice bude zajištěna územní ochrana a péče o zachovaná přírodní stanoviště s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu vyhlášky i řady dalších vázaných druhů na tato stanoviště. Zákon o ochraně přírody umožňuje vyhlásit za přírodní památku přírodní útvar, zejména naleziště ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, lze přitom také stanovit bližší ochranné podmínky.
Krajský úřad, odbor životního prostředí, v souladu s § 38, § 40 a § 77a odst. 2 zákona ochraně přírody zpracoval zpracování návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území a zpracování plánu péče.
Návrh řešení Z důvodu uvedeného v kapitole Popis problému navrhuje odbor životního prostředí vydat nařízení o zřízení zvláště chráněného území v kategorii přírodní památka (ve smyslu § 36 zákona o ochraně přírody), jež ponese název Hajnice podle materiálu RK-15-2012-49, př. 1.
Navrhovaná přírodní památka Hajnice se rozkládá v Kraji Vysočina, v okrese Jihlava, v katastrálním území Šimanov na Moravě, Kalhov a Branišov u Jihlavy. Celková výměra navrhované přírodní památky je 31,7 ha. Předmětem ochrany navrhované přírodní památky je mozaika lučních společenstev, remízků, tůní v harmonicky utvářené kulturní krajině s výskytem zvláště chráněných druhů ve smyslu vyhlášky, zejména čolka obecného a horského, raka říčního, rosničky zelené, bekasiny otavní, šidélka kopovitého, hnědáska rozrazilového, prstnatce májového, všivce ladního a dvouhrotce bahenního.
Dlouhodobým cílem ochrany je zachování komplexu vlhčích typů luk, smilkových trávníků, kamenných snosů, křovinatých remízků, tůní, pramenišť a lučních lad v okolí rybníka Hajnice se zvláštním zřetelem na přítomnost význačných druhů rostlin a populací živočichů, signovaných v současném krajinném kontextu jako zranitelné nebo blízké ohrožení.
Ochranné pásmo přírodní památky Hajnice bude vyhlášeno, a to z důvodu, aby nezasahovalo do zastavěné části obce Šimanov (pokud se ochranné pásmo nevyhlásí, bylo by jím pásmo ze zákona a to by zbytečně zasahovalo do zastavěné části obce).
Odbor životního prostředí na základě odborných podkladů (plán péče) navrhl vymezení přírodní památky a nechal geodeticky zpracovat tzv. záznam podrobného měření změn (ZPMZ), včetně vytyčení (stabilizace) lomových bodů hranice přírodní památky v terénu. ZPMZ umožňuje stanovit hranice uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální. Takové vymezení je zcela jednoznačné a nepodléhá změnám v evidenci katastru nemovitostí (např. scelováním nebo dělením parcel) a umožňuje záznam přírodní památky na geodeticky vymezených částech parcel do operátů na katastrálním úřadě.
Návrh na vyhlášení přírodní památky byl v souladu § 40 zákona o ochraně přírody řádně projednán s vlastníky dotčených pozemků a jejich připomínky byly vypořádány ve správním řízení. Rozhodnutí o vypořádání připomínek nabylo právní moci dne 3. 9. 2011. Současně byl návrh dle § 41 zákona o ochraně přírody projednán s dotčenými orgány státní správy, které k výše uvedenému návrhu nevznesly připomínky.
Kategorie přírodní památka nepředpokládá ponechání ekosystémů samovolnému vývoji. I nadále jako doposud zde bude uskutečňováno na většině plochy mechanizované kosení zemědělskou společností. Některé menší plochy, zejména zamokřené, budou vyžadovat specifický management spočívající v ručním kosení, příp. kosení křovinořezem. Pro zachování předmětů ochrany je plánem péče navrženo několik opatření na řízení péče o toto území: kosení travnatých ploch, probírka dřevin, zbudování tůněk apod. Pokud bude třeba některá menší opatření financovat z rozpočtu Kraje Vysočina, bude to ve stávajících mezích rozpočtu na paragrafu 3742 - chráněné části přírody. Kromě kosení bude třeba zajistit šetrné hospodaření na stávajících dvou rybnících a obnovovaném třetím rybníku. Ani tato skutečnost nepovede k navyšování výdajů z rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2012, o zřízení přírodní památky Hajnice a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-15-2012-49, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz