Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-54

RK-11-2012-54.doc  RK-11-2012-54pr01.doc  RK-11-2012-54pr02.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-11-2012-54
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 01, mosty část 3) II/130 Miletín - most ev. č. 130-011
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele stavebních prací veřejné zakázky Stavby - 01, mosty pro část 3) II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 . Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění na ISVZ US. Nabídku v soutěži podalo celkem 18 uchazečů. Z hodnocení byla vyřazena 1 nabídka. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-11-2012-54, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na stavební práce je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče MADOS MT s.r.o., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, PSČ 517 41, IČ: 25297899, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 9 098 578,20 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-11-2012-54, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu RK-11-2012-54, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Stavby - 01, mosty pro část 2) II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 , dle materiálu RK-11-2012-54, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavby - 01, mosty pro část 2) II/130 Miletín - most ev. č. 130-011 uchazeči MADOS MT s.r.o., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, PSČ 517 41, IČ: 25297899, v souladu s materiálem RK-11-2012-54, př. 2;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 1. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz