Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-48

RK-11-2012-48.doc  RK-11-2012-48pr01.doc  RK-11-2012-48pr01upr1.doc  RK-11-2012-48pr02.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-11-2012-48
NázevDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší projednání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (dále jen DZKV 2012 ).

Podle ustanovení § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává krajský úřad Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (dále jen DZKV). Dle výše uvedeného ustanovení část dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, předkládá rada kraje zastupitelstvu kraje ke schválení .
Dle Vyhlášky č. 15/2005. Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, zveřejňuje krajský úřad DZKV a zasílá na MŠMT do 31. 3. 2012.
DZKV 2012 přímo navazuje na DZKV 2008. Nově je zařazena SWOT analýza a vzdělávací vize. Významnější změna je navržena v názvu a pojetí prvního prioritního cíle Sbližování výstupů vzdělávání s potřebami trhu práce (v DZKV 2008 Změna účasti na vzdělávání ). Návrh úkolů a opatření byl předložen k připomínkování školám a školským zařízením, byl projednán ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina a v Radě pro rozvoj lidských zdrojů Kraje Vysočina. Došlé písemné připomínky jsou uvedeny v materiálu RK-11-2012-48, př. 2.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje DZKV 2012 k projednání a navrhuje dvě varianty usnesení. V souladu s výše uvedeným ustanovením navrhuje OŠMS, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit úkoly týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a vzít na vědomí zbývající úkoly a opatření ke všem úkolům. Ve variantě B je rozšířena možnost k vyjádření širšímu okruhu zájemců, např. obcím, neškolským organizacím, zaměstnavatelům apod.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina vzal usnesením 12/03/2012/VVVZ na vědomí pracovní verzi dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina s doplněním navrhovaných připomínek.
Návrh usneseníVarianta A:

Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-11-2012-48, př. 1;
* vzít na vědomí úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-11-2012-48, př. 1;
* vzít na vědomí opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu
RK-11-2012-48, př. 1.

Varianta B:

Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
* schválit úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-11-2012-48, př. 1;
* vzít na vědomí úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-11-2012-48, př. 1;
* vzít na vědomí opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu
RK-11-2012-48, př. 1;
ukládá
OŠMS nabídnout dokument k vyjádření širšímu okruhu subjektů a seznámit s došlými náměty zastupitelstvo kraje na květnovém zasedání.
Odpovědnost OŠMS
Termín do konce března 2012 zveřejnit DZKV 2012 a odeslat na MŠMT
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz