Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-40

RK-11-2012-40.doc  RK-11-2012-40pr01.pdf  RK-11-2012-40pr02.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-11-2012-40
NázevZměna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
Zpracoval P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu usnesení zastupitelstva kraje týkajícího se schválení výsledků 3. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného Krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) a rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 14. 2. 2012 usnesením č. 0045/01/2012/ZK ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3; Seznam projektů nedoporučených k financování dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3; rozhoduje poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3; uzavřít Smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu ZK-01-2012-44, př. 4. ) schválilo seznamy projektů a rozhodlo poskytnout podporu projektům na základě výsledků 3. výzvy globálního grantu OP VK Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina .
Dne 7. 3. 2012 byla Kraji Vysočina doručena žádost příjemce podpory JŠ Miramare, s.r.o., se sídlem Masarykova 37, 602 00 Brno, IČO: 27709591 (dále jen příjemce ) o snížení přiznané finanční podpory na grantový projekt Zdokonalení odborných jazykových dovedností pracovníků a pracovnic z oblasti pozic v backoffice v Kraji Vysočina . Důvodem snížení je překročení limitu podpory de minimis stanovené v Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v případě, kdy by Kraj Vysočina poskytl příjemci částku uvedenou v usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK. Celé znění žádosti příjemce je obsahem materiálu RK-11-2012-40, př. 1 a přepracovaný rozpočet projektu je obsahem materiálu RK-11-2012-40, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina údaje uvedené v materiálu
RK-11-2012-40, př. 1 a RK-11-2012-40, př. 2 posoudil a navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0045/01/2012/ZK tak, že se v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 v řádku pod pořadovým číslem 6. částka požadované výše finanční podpory v Kč 3 449 244,40 a částka doporučené výše finanční podpory v Kč 3 449 244,40 ruší a nahrazují částkou požadované výše finanční podpory v Kč 3 145 654 a částkou doporučené výše finanční podpory v Kč 3 145 654 .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0045/01/2012/ZK tak, že se v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 v řádku pod pořadovým číslem 6. částka požadované výše finanční podpory v Kč 3 449 244,40 a částka doporučené výše finanční podpory v Kč 3 449 244,40 ruší a nahrazují částkou požadované výše finanční podpory v Kč 3 145 654 a částkou doporučené výše finanční podpory v Kč 3 145 654 .
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 27. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz