Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-37

RK-11-2012-37.doc  RK-11-2012-37pr01.pdf  RK-11-2012-37pr02.pdf  RK-11-2012-37pr03.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-11-2012-37
NázevProjekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
Zpracoval I. Fryšová, O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení účasti Kraje Vysočina jako partnera projektu Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ).
Partnery projektu jsou země Horní Rakousko (vedoucí partner projektu), Jihočeský kraj, země Dolní Rakousko, Regionalmanagement OÖ GmbH, Regionalmanagement NÖ a Kraj Vysočina.
Cílem projektu Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně (dále jen projekt ) je především:
- definování strategického a odborného zaměření Evropského regionu Dunaj - Vltava (dále jen ERDV )
- odsouhlasení společných cílů zúčastněných regionů
- vytvoření klíčových projektů na základě podnětů tematických odborných pracovních skupin; v každém regionu bude působit jedna tematická odborná pracovní skupina
- posílení a propagace povědomí široké veřejnosti o ERDV
- vypracování a implementace marketingové strategie a konceptu pro společenskou identitu uvnitř ERDV
Konečný termín pro podání projektu je 14. 3. 2012. Realizace projektu je plánována v období 1. 4. 2012 - 31. 7. 2014. Celkové náklady projektu budou činit pro Kraj Vysočina 160 000 €; spolufinancování kraje bude tvořit max. 16 000 €, tj. 10 % (při kurzu 25 Kč = 1 euro to bude 400 000 Kč).
Obsahem materiálu RK-11-2012-37, př. 1 je Partnerská smlouva, obsahem materiálu RK-11-2012-37, př. 2 je Čestné prohlášení partnera projektu (Kraj Vysočina), obsahem materiálu RK-11-2012-37, př. 3 je Projektová fiše.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit účast Kraje Vysočina jako partnera projektu se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 16 000 €, tj. 400 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč); schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu; rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-11-2012-37, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-37, př. 2 část první. ORR dále navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-37, př. 2 část druhá a uložit ORR připravit a předložit projektovou žádost v souladu s projektovou fiší.

Dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaEkonomický odbor:
Uvedený projektový záměr není zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2012 až 2014. Spolufinancování krajem bude ve výši 400 000 Kč, finanční prostředky převedené na zvláštní účet za účelem předfinancování evropského podílu budou po ukončení projektu vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.

Grémium ředitele:
Souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Euroregion Dunaj - Vltava - konkrétně v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 16 000 €, tj. 400 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč);
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-11-2012-37, př. 1;
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-37, př. 2 část první;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-37, př. 2 část druhá;
ukládá
odboru regionálního rozvoje připravit a předložit řídícímu orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 projektovou žádost ve spolupráci s partnery projektu Euroregion Dunaj - Vltava - konkrétně , s dovětkem, že v případě neschválení financování tohoto projektu zastupitelstvem kraje, bude tato projektová žádost stažena.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 1. 4. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz