Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-31

RK-11-2012-31.doc  RK-11-2012-31pr01.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-11-2012-31
NázevKoncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný koncepční materiál představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Kraji Vysočina na období 2012 - 2015 a jeho hlavním cílem je zkvalitnění poskytovaných knihovnických a informačních služeb na Vysočině. Byl připravován ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje a bude sloužit jako nástroj koordinace a spolupráce knihoven.
Zajištění regionálních funkcí je od roku 2005 plně v kompetenci krajů a Kraj Vysočina od roku 2005 poskytuje pověřeným knihovnám včetně Krajské knihovny Vysočiny na tuto činnost pravidelné dotace.
O odborné posouzení Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015 požádala Krajská knihovna Vysočiny, která je zpracovatelem uvedeného materiálu, Knihovnický institut Národní knihovny ČR a Sdružení knihoven České republiky - odbornou sekci Sdružení knihoven České republiky (SDRUK) pro regionální funkce. Připomínky obou oponentů jsou již v předložené koncepci zapracovány.
Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015 je v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina.
Jedná se o navazující materiál na schválenou Koncepci systému veřejných knihoven a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina do roku 2011; schváleno usnesením rady kraje č. 0838/20/2008/RK dne 17. 6. 2008.
Návrh řešení Předložený koncepční dokument dle vyjádření výše uvedených odborných institucí plně zohledňuje nově schválené standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) uvedené v metodickém pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky z 11. 11. 2011, odpovídá prioritám definovaným v přijatém vládním dokumentu z 11. 1. 2012 - Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 a respektuje příslušné metodické pokyny a další koncepční a rozvojové dokumenty na celostátní či krajské úrovni.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Koncepci výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015, dle materiálu RK-11-2012-31, př. 1.
StanoviskaKomise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením č. 03/EH/2012/Kkcrvv doporučila radě kraje schválit Koncepci výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015. Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Koncepci výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015 dle materiálu
RK-11-2012-31, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz