Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-29

RK-11-2012-29.doc  RK-11-2012-29pr01.pdf  RK-11-2012-29pr02.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-11-2012-29
NázevDotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K.Lisá
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2012.
Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ) bylo ke dni uzávěrky 15. února 2012 doručeno 113 žádostí o dotaci. Jedna žádost byla vyřazena z důvodu administrativního nesouladu se zásadami a jedna žádost byla vlastníkem vzata zpět. Zbývajících 111 žádosti splňuje administrativní soulad se zásadami, a tudíž byly přijaty k hodnocení s celkovým finančním objemem požadavků na dotaci Kraje Vysočina ve výši 21 859 664 Kč. Podle druhu vlastnictví je 28 žádostí obcí, 46 žádostí církví a náboženských společností, 20 žádostí fyzických osob, 3 žádosti fyzických osob podnikajících a 14 žádostí jiných právnických osob.

Kraj Vysočina poskytuje systémovou podporu na obnovu kulturních památek již od roku 2004. Do loňského roku byla proinvestována celková částka přes 413 milionů korun, vlastníci vložili přes 217 milionů korun, obce se podílely částkou přes 66 milionů korun a Kraj Vysočina poskytl dotace v celkové výši 129 milionu korun.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2012 je rozpočtována částka 13 milionů korun a požadavky na dotace tuto částku překračují, bylo přistoupeno k hodnocení jednotlivých žádostí komisí způsobem stanoveným v zásadách. Finanční alokace ve výši 13 milionů korun schválená v rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na rok 2012 dostačuje pro 69 žádostí, které jsou uvedeny v materiálu RK-11-2012-29, př. 1 ohodnocených 20 - 14 body včetně (žádosti ohodnocené 14 body budou v souladu se zásadami poměrně kráceny z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků). Zbývajících 42 žádostí ohodnocených 13 a méně body a 1 žádost vyřazená žádost z důvodu administrativního nesouladu se zásadami, které jsou uvedeny v materiálu RK-11-2012-29, př. 2 podpořeno nebude.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:
- vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-29, př. 1;
- rozhodnout neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-29, př. 2.

Dotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ00232.
StanoviskaKomise pro hodnocení žádostí
Komise pro hodnocení žádostí doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací dle přiložených materiálů.

Ekonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, v kapitole Kultura, § 3322 je na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek (ÚZ 00041) schválena částka 13 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-29, př. 1;
* rozhodnout neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-29, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 27. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz