Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-26

RK-11-2012-26.doc  RK-11-2012-26pr01.doc  RK-11-2012-26pr02.doc  RK-11-2012-26pr03.xls  RK-11-2012-26pr04.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-11-2012-26
NázevPoskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2011 dne 13. 12. 2011 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 5 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu.

Za ukrajinskou a českou stranu byla navržena řada projektů, které by se v rámci partnerské spolupráce mohly v roce 2012 realizovat. V termínu 15. až 17. 2. 2012 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny, jejímž účelem bylo především všechny navrhované projekty osobně navštívit a prohlédnout. Ukrajinská strana již dodala v písemné podobě rozpočty všech navrhovaných akcí. Výše finančního podílu ukrajinské strany u investičních projektů bude 50 % : 50 %.

Dne 5. 3. 2012 se uskutečnilo zasedání Stálé konference. Ta vzala na vědomí závěrečnou zprávu o projektech realizovaných v rámci spolupráce Vysočina-Zakarpatí za rok 2011 (RK-11-2012-26, př. 1). Stálá konference dále na základě závěrů z výše zmíněné pracovní cesty rozhodla o finálním výběru konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatská oblast Ukrajiny na rok 2012.
Výběr investičních projektů na rok 2012 splňuje následující požadavky:
- snížení počtu projektů oproti loňskému roku (nedochází k takovému drobení finančních prostředků)
- zaměření na chudé a potřebné oblasti
- zaměření na nejpotřebnější resorty (školství, sociální oblast, zdravotnictví)
- plošné rozprostření projektů do celé Zakarpatské oblasti (nejen na jeden okres)
- podíl spolufinancování 50 % : 50 %
Zápis z jednání Stálé konference je přílohou tohoto materiálu č. 2 (RK-11-2012-26, př. 2). Konkrétní seznam projektů vybraný Stálou konferencí pro rok 2012 je přílohou tohoto materiálu č. 3 (RK-11-2012-26, př. 3). Vyjádření Stálé konference je obsaženo ve stanoviscích k tomuto materiálu.
Návrh řešení OSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-11-2012-26, př. 4.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě nad 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Ekonomický odbor
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 je v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 uvažována částka 5 000 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci podpory partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.

Odbor informatiky
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID G00325.

Stálá konference
Stálá konference na svém zasedání dne 5. 3. 2012 projednala a schválila návrh rozpočtu konkrétních projektů spolupráce Vysočina-Zakarpatí na rok 2012 (podrobněji viz zápis ze zasedání - RK-11-2012-26, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu
RK-11-2012-26, př. 4.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 27. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz