Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-23

RK-11-2012-23.doc  RK-11-2012-23pr01.doc  RK-11-2012-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-11-2012-23
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPsychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, požádala o zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč. Tato částka bude použita na úhradu kampaně Intervenčního centra Kraje Vysočina s názvem Domácí násilí domů nepatří...tam, kde je násilí, není domov . Kampaň sleduje zvýšení informovanosti skrytých obětí domácího násilí, případně informuje jejich blízké o možnosti využití služeb Intervenčního centra Kraje Vysočina. Zaměřuje se na častý kontakt pracovnic Intervenčního centra s těmi, kteří dlouhodobě trpí domácím násilím a o údržbě intervenčního centra nevěděli. Kampaň bude probíhat prostřednictvím distribuce letáku, v jednání je výroba klipu. Kampaň by měla začít od 1. 5. 2012. Na všech písemných materiálech, které budou v rámci kampaně vydávány, bude uvedeno logo Kraje Vysočina. Žádost příspěvkové organizace o zvýšení příspěvku na provoz je součástí přílohy 1 materiálu RK-11-2012-23.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na úhradu kampaně Domácí násilí domů nepatří...tam, kde je násilí, není domov ve výši 50 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00328
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 50 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve výši 50 000 Kč na úhradu kampaně Domácí násilí domů nepatří...tam, kde je násilí, není domov .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz