Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-22

RK-11-2012-22.doc  RK-11-2012-22pr01.doc  RK-11-2012-22pr02.pdf  RK-11-2012-22pr03.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-11-2012-22
NázevProjekt - Harmonizace při opatrování dětí
Zpracoval H. Šteflová, V. Švarcová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátila obecně prospěšná společnost Společně, o. p. s. a zprostředkovaně Krajský úřad Jihomoravského kraje se žádostí o partnerství v rámci připravované žádosti o finanční podporu projektu Harmonizace při opatrování dětí (akronym: Harmonizace). Jedná se o projekt v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, kde vedoucím partnerem bude právě společnost Společně, o.p.s., a partnery projektu by měl být rakouský spolek Verein Family Business, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Projektová žádost bude podána nejpozději dne 14. 3. 2012, začátek realizace projektu je plánován na červenec 2012. Délka projektu je nastavena na 2 roky.
Hlavním cílem projektu je podpora rodiny jako základní jednotky státu, zejména zlepšení dosavadní nelehké situace rodičů, kteří se chtějí efektivně uplatnit na pracovním trhu a přitom zajistit kvalitní a kvalifikovanou péči o svoje děti. Nedostatečná nabídka péče o děti je bariérou k uplatnění na pracovním trhu a vede k diskriminaci rodin s dětmi. Cílem je vytvořit pestrou, jednoduše přístupnou a flexibilní nabídku péče o děti a tím tuto diskriminační bariéru odstranit. V rámci projektu budou vytyčeny podmínky, za kterých může být péče o děti efektivně realizována, bude vytvořen webový portál, který bude obsahovat veškeré informace o službách péče o dítě v zapojených regionech. Tomuto portálu bude vytvořena cílená a efektivní komunikační kampaň. Portál bude propojen se stávajícím portálem v Rakousku, který zajišťuje rakouský partner. Podrobnější popis aktivit připravovaného projektu je uveden v materiálu RK-11-2012-22, př. 1.
Předpokládaný rozpočet Kraje Vysočina v projektu bude činit 33.516 €, tj 837.900 Kč (1 euro = 25,0 Kč), spolufinancování krajem je ve výši 3.352 €, tj. cca 83.800 Kč (10 % z celkových nákladů kraje). Rozpočet Kraje Vysočina (jako partnera č. 3) zahrnuje převážně nezbytné personální výdaje a výdaje na publicitu. V rámci projektu by měly kraje fungovat jako garanti aktivit na jejich územích, případně i jako koordinátoři konferencí (hlavně s důrazem na jejich obsahovou a odbornou náplň).
Projekt zapadá do rámce připravované Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina (Oblasti: Podpora slaďování pracovního a rodinného života a Podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro rodiny).
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina bude při realizaci projektu vystupovat jako partner projektu, je nutné rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále též Dohoda), která bude tvořit jednu z příloh projektové žádosti. Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
Odbor sociálních věcí (dále též OSV ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu dle materiálu RK-11-2012-22, př. 2. (Schvalovací doložka bude do dohody dopsána ručně po schválení v zastupitelstvu kraje.)

Povinnou přílohou projektové žádosti je dále Čestné prohlášení partnera projektu, které je předkládáno v materiálu RK-11-2012-22, př. 3. Druhá část tohoto prohlášení je předkládána radě kraje, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje rozhodování o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje. První část prohlášení, obsahující závazek spolufinancování projektu, je předkládána Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Další povinnou přílohu projektové žádosti představuje usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina o zabezpečení spolufinancování projektu ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji a dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu.
StanoviskaEO - Uvedený projektový záměr není zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2012 až 2014. Krajské spolufinancování bude ve výši přibližně 83 800 Kč, finanční prostředky převedené na zvláštní účet za účelem předfinancování evropského a státního podílu budou po ukončení projektu vráceny zpět do Fondu strategických rezerv.
Členové grémia ředitele souhlasí s realizací projektové fiše.
Stanovisko odboru regionálního rozvoje - Projektový záměr je v souladu s pravidly Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 a jeho obsah a zaměření odpovídá prioritní ose 1, oblast podpory Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-22, př. 3, části 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Harmonizace při opatrování dětí v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 3.352 €; tj. cca 83.800 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč);
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-11-2012-22, př. 2;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či z jiných zdrojů v maximální výši 837.900 Kč (1 euro = 25,0 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Harmonizace při opatrování dětí ; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Harmonizace při opatrování dětí;
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-22, př. 3, části 1.
Odpovědnost OSV
Termín 31. 3. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz