Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-17

RK-11-2012-17.doc  RK-11-2012-17pr01.pdf  RK-11-2012-17pr02.doc  RK-11-2012-17pr03.pdf
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-11-2012-17
NázevNávrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření a o uzavření smlouvy o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na základě žádosti nemocnice dle materiálu RK-11-2012-17, př. 1.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, se v souvislosti se změnou zákona o DPH od 1. 1. 2012 a projektem EPC dostala do režimu přenesené daňové povinnosti, kam nově patří i stavební a montážní práce. V této souvislosti je Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, povinna po převzetí projektu do užívání jednorázově přiznat a uhradit finančnímu úřadu částku DPH, která je po odečtení koeficientu ve výši 12 665 492 Kč.
Na základě této skutečnosti Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, požádala
o poskytnutí bezúročné půjčky na úhradu tohoto DPH ve výši 12 000 000 Kč na 10 let se zahájením splátky od 1. 1. 2014.
Návrh řešení Nově vzniklá daňová povinnost by negativně ovlivnila finanční stabilitu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a nebyla by schopna uhradit tuto částku jednorázově z provozních prostředků. Současně bylo předloženo vyčíslení výše úroku při poskytnutí půjčky jinými subjekty (dodavatel projektu EPC, banky) dle materiálu RK-11-2012-17, př. 1.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit variantu č. 1, tj. doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření - poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2012-17, př. 2 ve výši 12 000 000 Kč spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve výši o částku 12 000 000 Kč při současném zvýšení § 3522 ve výši 12 000 000 Kč.
Finanční prostředky poskytnuté formou půjčky budou poskytovány jednorázově.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření ve věci poskytnutí půjčky ve výši 12 000 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava se splatností nejpozději do 31. 12. 2018 konstatuje tyto skutečnosti:
1. Nesplacený závazek z titulu dříve poskytnuté půjčky činí k dnešnímu dni 14 164 tis. Kč. Půjčku schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0527/07/2010 ze dne 14. 12. 2010 za účelem zlepšení finanční situace nemocnice k zajištění úhrady závazků z obchodního styku. Dle smlouvy o půjčce je nemocnice povinna vrátit prostředky půjčky (14 164 tis. Kč) do rozpočtu kraje do 31. 12. 2012. Vratka půjčky je zapracována do příjmů schváleného rozpočtu kraje na rok 2012.
2. V únoru byla Nemocnici Jihlava poskytnuta z rozpočtu kraje (usnesení č. 0006/01/2012/ZK ze dne 14. 2. 2012) další půjčka ve výši 50 000 tis. Kč určená na vybavení nově budovaného Pavilonu urgentní a intenzivní péče zdravotnickou technikou, který má být dokončen v letošním roce. Dle smlouvy má být půjčka (50 000 tis. Kč) nemocnicí splacena nejpozději do konce roku 2015, přičemž tento závazek bude hradit podobně jako u první půjčky výhradně ze svých zdrojů.
3. Při posuzování žádosti Nemocnice Jihlava o poskytnutí další půjčky ve výši 12 000 tis. Kč je dále třeba přihlédnout ke stávající finanční situaci nemocnice. Dle výsledku hospodaření k 31. 12. 2011 dosáhly její závazky z obchodního styku 215 827 tis. Kč při objemu pohledávek z obchodního styku 157 116 tis. Kč. Hospodaření nemocnice skončilo za uplynulý rok ziskem 10 309 tis. Kč, zatímco neuhrazená ztráta z minulých let činí 114 826 tis. Kč. Pokud hodnotíme zůstatek investičního fondu, z kterého bude podstatná část půjčky (viz bod 2) hrazena, jeho účetní stav činil 49 188 tis. Kč a byl ke konci roku 2011 kryt peněžními prostředky. Poměrně neznámou veličinou pro další vývoj hospodaření nemocnice je další směrování veřejného zdravotního pojištění z hlediska státní zdravotní politiky a výběru pojistného při pokračování hospodářské krize.

Celková částka ze všech tří půjček u Nemocnice Jihlava dosáhne 76 164 tis. Kč. To však neznamená, že nelze nové žádosti nemocnice vyhovět, ale je nutné počítat s určitými riziky ve splácení dluhu, které bude nutné řešit např. korekcí smluvního ujednání o splatnosti půjčky.
Dalším rizikem je fakt, že povinný přenos daňové povinnosti u stavebních a montážních prací se týká všech subjektů - plátců DPH, a tedy hrozí kraji jako zřizovateli, že tato povinnost může vyústit v obdobné žádosti o finanční výpomoci z rozpočtu kraje.
Aktuální zůstatek položky Nespecifikovaná rezerva činí 148 000 tis. Kč.
Návrh usneseníVarianta 1:
Rada kraje
doporučuje
* zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 12 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytnutí půjčky dle materiálu RK-11-2012-17, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 12 000 000 Kč;
* zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2012-17, př. 2.

Varianta 2:
Rada kraje
nedoporučuje
* zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 12 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytnutí půjčky dle materiálu RK-11-2012-17, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 12 000 000 Kč;
* zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2012-17, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz