Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-03

RK-11-2012-03.doc  RK-11-2012-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-11-2012-03
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou Chodník v obci Svatoslav .
Obec Svatoslav požádala o darování částí pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/1 k. ú. Svatoslav u Třebíče zastavěných stavbou chodníku a nově oddělených dle geometrického plánu č. 242-8401/2010 pro k. ú. Stavoslav u Třebíče, který vypracoval GEODING s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4.
Chodník obec Svatoslav realizovala podél silnice III/35110 se souhlasem Kraje Vysočina jako vlastníka silnic II. a III. třídy s tím, že dojde k dotčení výše uvedeného pozemku. Uvedeným geometrickým plánem při oddělení pozemků zastavěných chodníkem od tělesa silnice a vyšlo najevo, že chodník skutečně zasahuje do pozemku kraje a naopak pozemek obce a fyzické osoby zasahuje do silnice.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemku na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/1, a to díl b o výměře 330 m2 přisloučený do pozemku par. č. 2586/28 a část o výměře 71 m2 nově označená jako pozemek par. č. 2586/29 v k. ú. Svatoslav u Třebíče budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav. Dále část pozemku par. č. 2610/3 díl d o výměře 2 m2 zastavěná silnici bude bezúplatně převedena z vlastnictví obce Svatoslav do vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje část pozemku par. č. st. 39 o výměře 4 m2, který je rovněž zastavěný silnicí a dosud je ve vlastnictví fyzické osoby, získat do vlastnictví Kraje Vysočina za navrhovanou kupní cenu 40 Kč/ m2
Poté budou vypracovány dodatky ke zřizovací listině KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0622/16/2008/RK ze dne 20. 5. 2008 rada kraje souhlasila se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-16-2008-07, př. 1; rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-16-2008-07, př. 1 a zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-16-2008-07, př. 1, které budou zastavěny stavbami, jejichž investory jsou obce.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníkem pozemku par. č. st. 39 v k. ú. Svatoslav u Třebíče;
* zveřejnit na úřední desce záměr darování částí pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/1, a to díl b o výměře 330 m2 sloučený do pozemku par. č. 2586/28 a části o výměře 71 m2 nově označené jako pozemek par. č. 2586/29 v k. ú. Svatoslav u Třebíče;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/1, a to díl b o výměře 330 m2 sloučený do pozemku par. č. 2586/28 a část o výměře 71 m2 nově označenou jako pozemek par. č. 2586/29 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
* nabýt darem část pozemku par. č. 2610/3 díl d o výměře 2 m2 nově sloučeného do pozemku par. č. 2636 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví obce Svatoslav do vlastnictví Kraje Vysočina;
* nabýt úplatně část pozemku par. č. 39 o výměře 4 m2 nově sloučenou do pozemku par. č. 2636 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 za dohodnutou cenu 40 Kč/m2 od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz