Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2012-02

RK-11-2012-02.doc  RK-11-2012-02pr01.pdf  RK-11-2012-02pr02.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-11-2012-02
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro výše uvedenou stavbu.
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V říjnu 2012 by mělo dojít k zahájení stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba . Tato akce by se měla dotknout mj. i pozemku par. č. 2125/2 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a pozemků par. č. 360/11, par. č. 449/15, par. č. 453/15, par. č. 863/3 a par. č. 909/4 v k. ú. Opatov u Jihlavy.
Všechny výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR a jejich správu vykonává Pozemkový fond ČR (dále jen PF ČR).
V rámci majetkoprávní přípravy je pro výše uvedenou stavbu potřeba uzavřít se správcem dotčených pozemků nájemní smlouvu na zmíněné pozemky. Tyto pozemky budou v rámci stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba zastavěny tělesem silnice II/602. Po dokončení stavby následně dojde k jejich převodu do vlastnictví kraje.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s PF ČR nájemní smlouvu dle materiálu
RK-11-2012-02, př. 1 na pozemek par. č. 2125/2 v k. ú. Dvorce u Jihlavy a pozemky par. č. 360/11, par. č. 449/15, par. č. 453/15, par. č. 863/3 a par. č. 909/4 v k. ú. Opatov u Jihlavy.
Výše nájemného je navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok ode dne vydání stavebního povolení. Tato částka odpovídá platnému Výměru MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2011 pro uvedené katastrální území. Do doby než bude vydáno stavební povolení, bude nájem činit 100 Kč/rok za vše. Platnost nájemní smlouvy byla sjednána od 1. 4. 2012 na dobu neurčitou (do doby převodu pozemků na kraj).
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu dle přílohy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba nájemní smlouvu dle materiálu RK-11-2012-02, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz