Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-13

RK-34-2011-13.doc  RK-34-2011-13pr01.pdf  RK-34-2011-13pr02.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-34-2011-13
NázevPoskytnutí dotace městu Velké Meziříčí, dodatek smlouvy o poskytnutí dotace
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu smlouvy o poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí.
V souladu s usnesením 0214/03/2011/ZK byla uzavřena mezi Krajem Vysočina na straně poskytovatele dotace a městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace smlouva o poskytnutí dotace na demoliční práce budovy č.p. 388 ve Velkém Meziříčí ve výši 30 % prokazatelných nákladů, maximálně 3 mil. Kč za předpokladu, že demolice budeš ukončena do 31. 12. 2011. Jedná se o budovu bývalého domova pro seniory, která byla převedena darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí podle stejného usnesení zastupitelstva kraje.
Město Velké Meziříčí požádalo dopisem starosty města (viz materiál RK-34-2011-13, př. 1) o prodloužení poskytnutí dotace do konce roku 2012.
Návrh řešení Na základě projednání žádosti na úrovni vedení Kraje Vysočina a města Velké Meziříčí OM předkládá návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace, kterým bude vyhověno žádosti města.
StanoviskaZastupitelstvo kraje usnesením 0214/03/2011/ZK rozhodlo:
* převést darem budovu č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemek par. č. 678 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemek par. č. 675/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 910 m2, pozemek par. č. 679 - ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemek par. č. 680/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 879 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
* uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina na straně poskytovatele dotace a městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace na úhradu části nákladů demolice objektu bývalého domova pro seniory - budovy č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678 v k.ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 30 % prokazatelných nákladů, max. 3 mil. Kč za předpokladu, že demolice bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2011 dle materiálu ZK-03-2011-37, př. 1;
schválilo:
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 tis. Kč;
* dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí dle materiálu
ZK-03-2011-37, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně poskytovatele dotace a městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace dne 20. 6. 2011 a 28. 6. 2011 dle materiálu RK-34-2011-13, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. listopadu 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz