Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-55

RK-25-2011-55.doc  RK-25-2011-55pr01.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-25-2011-55
NázevNávrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Zpracoval A. Vlachová, Z. Pavelcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuOdbor kontroly provedl ve dnech 25. 5. a 27. 5. 2011 veřejnosprávní kontrolu u Základní školy Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizace (zřizované obcí) zaměřenou na použití prostředků z rozpočtu kraje Vysočina v rámci dotace na úhradu přímých výdajů na vzdělávání a dotace na zvýšení nenárokových složek platu pedagogických pracovníků poskytnutých v roce 2009. Provedenou kontrolou bylo zjištěno mj. neoprávněné použití peněžních prostředků ve výši 16 530 Kč v období do 31. 3. 2009 tím, že nebyly doloženy podklady k výplatám prostředků na platy a současně došlo k vyplacení těchto prostředků.
Tím došlo k porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 1. 4. 2009, tj. do dne nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb. (dále jen zákon ).
Návrh řešení Při porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst. 2 zákona uloží územní samosprávný celek osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše této částky. Povinná osoba musí uložený odvod spolu s penále odvést do rozpočtu ve stanovené lhůtě.
Dle § 22 odst. 4 zákona se penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1 000 Kč, neuloží.
OŠMS překládá radě kraje návrh na uložení odvodu do rozpočtu kraje výše uvedené organizaci ve výši neoprávněně zadržených prostředků.
Návrh na uložení penále bude radě kraje předložen následně po úhradě uloženého odvodu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Základní škole Urbanov, okres Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 70993963, ve výši 16 530 Kč dle materiálu
RK-25-2011-55, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín srpen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz