Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-47

RK-25-2011-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-25-2011-47
NázevNávrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011. Jedná se o akce v příloze D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina.
Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0513/07/2010/ZK dne 14. 12. 2010 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011. V kapitole Doprava byl mimo jiné schválen i příspěvek na provoz Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci v celkové výši 701 822 000 Kč. Z toho částka vyčleněná na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 125 522 000 Kč. Dopisem ze dne 4. 7. 2011 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace požádala o změnu seznamu akcí spočívající v následujícím:

vyřazení akcí z přílohy D1:
* III/3489 Lípa - Šmolovy (HB) - akce byla dodatečně zařazena do staveb financovaných z prostředků D2 rozpočtu kraje a bude realizována v roce 2011
* III/4055 Křiž. II/405 - Rychlov (JI) - silnice měla být opravena a předána obci Kněžice. Zastupitelstvo obce však rozhodlo tuto silnici, i kdyby byla opravena, nepřijímat do sítě místních komunikací. Proto byla akce pro letošní rok zrušena a bude v průběhu roku rozhodnuto o dalším postupu.
* II/348 Stáj - Arnolec (JI) - akce byla odložena na rok 2012 a bude prováděna pouze běžná údržba a rekonstruován havarijní propustek, protože přes zimu 2010/2011 došlo k výraznému zhoršení stavu navazujícího úseku silnice III/34823 Arnolec - křiž. III/34824 (ZR) a bylo zde nutné provést rekonstrukci krytu vozovky
* II/403 Urbanov průtah (JI) - akce byla odložena na další rok z důvodu realizace kanalizace v průtahu obcí
* III/01945 Vyskytná průtah (JI) - akce byla vyřazena z důvodu předpokládané objízdné trasy na silnici II/523. Tato objízdná trasa zasahuje do průtahu silnice III/13112, a navrhovanou akcí by byla realizována (na silnici III/01945) pouze oprava poloviny průtahu v obci.
* II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství (PE) - tuto akci projekčně připravuje investiční oddělení Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Teprve v květnu 2011 byla kompletně dokončena projekční příprava, včetně projektu kanalizace pro město Pelhřimov. Vlastní kanalizace tvoří většinu stavebních prací. Akce bude v letošním roce zahájena pouze protlakem kanalizace pod I/34 (mimo silnici II/602) a práce týkající se vlastní vozovky musí proto být odloženy na rok 2012.

zařazení nových stavebních akcí do přílohy D1:
* III/03818 Stříbrné Hory - Utín (HB) - kraj Vysočina zde bude opravovat určitý úsek silnice z prostředků na opravy objízdných tras akcí z programů EU a následně KSÚSV dokončí rekonstrukci krytu vozovky, včetně sanace krajů, v délce 2,463 km z prostředků na opravy silnic D1 rozpočtu kraje
* III/34823 Arnolec - křiž. III/34824 (ZR) (JI+ZR) - došlo k výraznému zhoršení stavu vozovky v průběhu zimního období 2010/2011, silnice je mnohem více dopravně zatížena a je širší než souběžná II/348, a proto bylo rozhodnuto o její opravě
* II/135 Mnich, křiž. II/128 - křiž. II/409 (PE) - provedením drobných oprav kolem vpustí a šachet a ve směrových obloucích a následným provedením dvojvrstvého emulzního mikrokoberce bude vytvořen kvalitní povrch a zvýšena životnost krytu vozovky cca o 5-8 let. Silnice navazuje na dopravně více zatížené silnice v Jihočeském kraji a tvoří alternativní trasu mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou.
* III/12420 Zhořec most 12420-3 (PE) - most je v současné době ve stavebním stavu V (špatný), má nevyhovující šířkové uspořádání, nevyhovující kapacitu mostního otvoru a bezpečnostní zařízení. Díky velkému množství dodatečně zřizovaných vozovkových vrstev je nosná konstrukce přetížena a vykazuje statické trhliny. Spodní stavba je částečně podemleta. Pro stavbu je hotova majetková příprava a v roce 2011 bylo vydáno stavební povolení.
* II/388 Křiž. III/3853 - Rodkov (ZR) - tato akce navazuje na současně realizovanou opravu silnice III/3853 mezi Dolní Rožínkou a Bystřicí nad Pernštejnem. Obě silnice jsou dopravně hodně zatíženy a tvoří důležitou spojnici nadokresního významu. Stav silnice II/388 je v daném úseku nevyhovující, realizací opravy vozovky a sanací trhlin v podkladu se ušetří významné prostředky oproti pozdější celkové rekonstrukci vozovky.
* Přibyslav - křiž. III/3507 Modlíkov (HB) - došlo k výraznému zhoršení stavu vozovky v průběhu zimního období 2010/2011, jedná se o páteřní komunikací.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina
* III/3489 Lípa - Šmolovy
* III/4055 Křiž. II/405 - Rychlov
* II/348 Stáj - Arnolec
* II/403 Urbanov průtah
* III/01945 Výskytná průtah
* II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství
zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina
* III/03818 Stříbrné Hory - Utín
* III/34823 Arnolec - křiž. III/34824 (ZR)
* II/135 Mnich, křiž. II/128 - křiž. II/409
* III/12420 Zhořec most 12420-3
* II/388 Křiž. III/3853 - Rodkov
* Přibyslav - křiž. III/3507 Modlíkov
Navrhované změny nevyvolají v roce 2011 požadavek na zvýšení finančních prostředků na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1).
StanoviskaEkonomický odbor k materiálu nemá připomínky, neboť změna jmenovitých akcí přílohy D1 schváleného rozpočtu nebude mít dopad na rozpočet kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina :
- III/3489 Lípa - Šmolovy
- III/4055 Křiž. II/405 - Rychlov
- II/348 Stáj - Arnolec
- II/403 Urbanov průtah
- III/01945 Výskytná průtah
- II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství
* zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina :
- III/03818 Stříbrné Hory - Utín
- III/34823 Arnolec - křiž. III/34824 (ZR)
- II/135 Mnich, křiž. II/128 - křiž. II/409
- III/12420 Zhořec most 12420-3
- II/388 Křiž. III/3853 - Rodkov
- Přibyslav - křiž. III/3507 Modlíkov .
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz