Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-37

RK-25-2011-37.doc  RK-25-2011-37pr01.pdf  RK-25-2011-37pr02.xls  RK-25-2011-37pr03.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-25-2011-37
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism, p. o.).
Vysočina Tourism, p. o. realizovala v letech 2008 - 2010 projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ). Usnesením číslo 0242/04/2008/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, p. o. Smlouvu o půjčce na realizaci tohoto projektu. Termín splatnosti půjčky byl usnesením číslo 0234/03/2010/ZK prodloužen do 30. 6. 2011 v souvislosti s prodloužením termínu realizace projektu z 30. 4. 2010 do 25. 10. 2010. Smlouva o půjčce je obsahem materiálu RK-25-2011-37, př. 1.
Finanční stránka projektu je uvedena v příloze RK-25-2011-37, př. 2. Podrobnější informace o výstupech tohoto projektu jsou součástí přílohy RK-25-2011-37, př. 3.
Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz a dotace na investice u Vysočina Tourism, p. o. ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku 608 078,90 Kč (7,5 % z celkových uznatelných nákladů projektu), z toho část neinvestiční je 586 783,25 Kč část investiční je 21 295,65 Kč. Součástí finančních nákladů jsou i neuznatelné výdaje ve výši 210 501,90 Kč, které bude organizace hradit ze svých prostředků, a to z prostředků rezervního fondu.
Návrh řešení Odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina:
- vzít na vědomí ukončení realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , dle materiálu RK-25-2011-37, př. 3;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 586 783,25 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 586 783,25 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
- schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 586 783,25 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2;
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 295,65 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 21 295,65 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
- schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 21 295,65 Kč s určením na pokrytí vlastního investičního podílu organizace na spolufinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2;
- souhlasit s použitím rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na úhradu neuznatelných nákladů projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 210 501,90 Kč, dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 29 893 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , dle materiálu RK-25-2011-37, př. 3;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 586 783,25 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 586 783,25 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 586 783,25 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 21 295,65 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 21 295,65 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 21 295,65 Kč s určením na pokrytí vlastního investičního podílu organizace na spolufinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina , dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2;
souhlasí
s použitím rezervního fondu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na úhradu neuznatelných nákladů projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina ve výši 210 501,90 Kč, dle materiálu RK-25-2011-37, př. 2.
Odpovědnost OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, p. o.
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz