Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-32

RK-25-2011-32.doc  RK-25-2011-32pr01.doc  RK-25-2011-32pr02.doc  RK-25-2011-32pr03.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-25-2011-32
NázevInformace o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí tohoto penále
Zpracoval J. Benešová
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně a současně se zabývá žádostí o prominutí povinnosti zaplatit toto penále.
Rada Kraje Vysočina byla na svém jednání dne 12. 4. 2011 informována o uložení povinnosti odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 62 543 Kč Ing. Janu Trutnovi s místem podnikání Gen. Jaroše 1499/51, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 12142841 (dále jen příjemce). Porušení rozpočtové kázně, které bylo zjištěno při následné veřejnosprávní kontrole odborem kontroly krajského úřadu, spočívalo v neoprávněném použití části veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci grantového programu Fondu Vysočiny Rozvoj malých podnikatelů 2009 na projekt Rozšíření výroby a výrobních prostor . Po uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce požádal dopisem ze dne 21. 3. 2011 o jeho prominutí. Rada Kraje Vysočina však svým usnesením č. 0572/13/2011/RK ze dne 12. 4. 2011 rozhodla neprominout povinnost tohoto odvodu. Příjemce poté uhradil odvod ve výši 62 543 Kč dne 8. 6. 2011.
Po uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně uložil Krajský úřad Kraje Vysočina, na základě ustanovení § 22 odst. 6 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příjemci platebním výměrem ze dne 17. 6. 2011 povinnost zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 19 514 Kč (viz příloha č. 1). Příjemce následně požádal dopisem ze dne 15. 7. 2011 (viz příloha č. 2) o prominutí tohoto penále.
Návrh řešení Informace o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice k zajištění kontrolní činnosti. Prominutí povinnosti penále může podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, povolit orgán, který o poskytnutí finanční podpory rozhodl, a to na základě písemné žádosti příjemce podpory. Rada Kraje Vysočina je tedy oprávněna prominout vyměřené penále za porušení rozpočtové kázně nebo žádost příjemce o prominutí penále zamítnout.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly příjemcem použity na smluvně vymezený účel a pouze došlo k porušení jednoho ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory (úhrada části výdajů před stanovenou dobou realizace projektu), navrhuje odbor kontroly radě kraje prominout povinnost úhrady penále ve výši 19 514 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 54384/2011 ze dne 17. 6. 2011.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor regionálního rozvoje: odpuštění penále nebo jeho části je veřejnou podporou ve smyslu čl. 87 a 88 Smlouvy o ES. Vzhledem k faktu, že příjemce nemá vyčerpaný limit (200 000 EUR) podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (tuto skutečnost doložil příjemce mj. čestným prohlášením - viz příloha č. 3), navrhuje ORR povolit úlevu z povinnosti platit penále právě v tomto režimu.
Odbor informatiky: prominutí penále je zaevidováno v systému eDotace - ID O00147.0001.
Ekonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 19 514 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j. KUJI 54384/2011 ze dne 17. 6. 2011 Ing. Janu Trutnovi s místem podnikání Gen. Jaroše 1499/51, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 12142841;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-25-2011-32, př. 2 prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 19 514 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina
č.j. KUJI 54384/2011 ze dne 17. 6. 2011 Ing. Janu Trutnovi s místem podnikání Gen. Jaroše 1499/51, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 12142841; tato úleva bude poskytnuta jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz