Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-14

RK-25-2011-14.doc  RK-25-2011-14pr01.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-25-2011-14
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod zastavěných chodníkem, plochou pro parkování a plochou veřejné zeleně do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Po dokončení a zkolaudování stavby III/03811Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1 Havlíčkův Brod, Havířská, kterou realizoval Kraj Vysočina, požádalo město Havlíčkův Brod žádostí ze dne 14 června 2011 o bezúplatný převod pozemků par. č. 2260/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 a par. č. 2260/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 oddělených geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2260/5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a par. č. 2395/73 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2 a par. č. 2395/74 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2 oddělených geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Vzniklou rekonstrukcí mostu byl řešen i vjezd a to stavebním uzpůsobením části silnice před mostem. Tyto úpravy se promítly do geometrického zaměření, takže na nově zaměřených pozemcích se nachází chodník, plocha pro parkování a plocha veřejné zeleně. Tím dochází k jejich nevyužitelnosti a nepotřebnosti PO kraje KSÚSV
Pozemky par. č. 2260/5 a par. č. 2395/14 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Zřizovací listinou byly převedeny k hospodaření PO kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod je zapsán v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 219.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje žádosti města vyhovět a požadované pozemky městu bezúplatně převést do vlastnictví. Návrh vychází a je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť se jedná o majetek, který bude využit nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - k zajištění provozu místní komunikace (chodníku) pro pěší, k rozšíření ploch veřejné zeleně.
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, platném znění, § 18 odst. 1) je třeba záměr darovat uvedené pozemky zveřejnit po dobu nejméně 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí zveřejnit záměr darovat pozemky v k. u. a obci Havlíčkův Brod a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat je do majetku žadatele.
StanoviskaS převodem nově oddělených pozemků souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod i odvětvový odbor.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr kraje darovat městu Havlíčkův Brod pozemky:
- par. č. 2260/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2
- par. č. 2260/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2
oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2260/5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a
- par. č. 2395/73 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2
- par. č. 2395/74 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2
oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2260/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 125 m2 a par. č. 2260/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 oddělené geometrickým plánem č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2260/5 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a par. č. 2395/73 ostatní plocha, silnice o výměře 11 m2 a par. č. 2395/74 ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2 oddělené geometrickým plánem
č. 6404-200/2010 z pozemku par. č. 2395/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín září 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz