Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-56

RK-06-2011-56.doc  RK-06-2011-56pr01.pdf  RK-06-2011-56pr02.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-06-2011-56
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0006
Zpracoval J. Zikánová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu Hrajeme si a učíme se spolu , reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0006, realizovaného v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel dne 10. 1. 2011 žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu
od příjemce Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace. Tento příjemce realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0006 Hrajeme si a učíme se spolu v rámci 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina. Cílem uvedeného projektu je začlenění nových metod práce s dětmi s využitím ICT do výchovně-vzdělávací práce Mateřské školy Pelhřimov, p.o. a vytváření inkluzivního prostředí v mateřské škole.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká úpravy monitorovacích indikátorů - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-06-2011-56, př. 1. Příjemce při zpracování žádosti o grantový projekt chybně nastavil cílovou hodnotu indikátoru Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dětí a žáků a není nyní schopen naplnit monitorovací indikátor na počet stanovený ve Smlouvě o realizaci grantového projektu
za podmínek určených OP VK. Změnou monitorovacího indikátoru dojde k ponížení jeho hodnoty, avšak příjemce bude i nadále povinen naplnit veškeré výstupy projektu tak, jak je definoval v projektové žádosti, která je přílohou Smlouvy o realizaci grantového projektu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace a nebude ohroženo naplnění monitorovacích indikátorů globálního grantu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0084 dle materiálu RK-39-2010-56, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením
č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání
v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0006 dle materiálu RK-06-2011-56, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz