Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-51

RK-06-2011-51.doc  RK-06-2011-51pr01.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-06-2011-51
NázevPodstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
Zpracoval V. Hanzalová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení Žádosti o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina (dále jen TP 5.1. GG OP VK v KV ), který je realizován krajem Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ), v oblasti podpory
5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina.
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 5. 2008 usnesením č. 0628/16/2008/RK schválila žádost o finanční prostředky projektu technické pomoci OP VK v oblasti podpory 5.1 (Rada kraje schvaluje text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu dle materiálu RK-16-2008-13, př. 1; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.2 Informovanost a publicita programu dle materiálů RK-16-2008-13, př. 2; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program dle materiálu RK-16-2008-13, př. 3).
Žádost o projekt technické pomoci OP VK s názvem TP 5.1. GG OP VK v KV byla schválena MŠMT, které vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008. Období realizace projektu je stanoveno od 21.2. 2008 do 31. 12. 2011. Rozpočet projektu činí 16 933 200 Kč.

Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen OGP ) vykonává roli Zprostředkujícího subjektu OP VK (dále jen ZS ) za kraj Vysočina. V současné době realizuje ZS tři globální granty (dále jen GG ) v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání a jeden GG v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Projekty technické pomoci slouží k finanční podpoře realizace globálních grantů v kraji Vysočina. Cílem projektu technické pomoci v oblasti podpory 5.1 je zajištění mzdových prostředků pracovníků ZS, vzdělávání pracovníků ZS, hodnocení předložených grantových projektů apod.
ZS GG OP VK se ve své projektové žádosti zavázal k plnění monitorovacího indikátoru:
48.50.00 Míra spokojenosti příjemců podpory (měrná jednotka: %, hodnota v žádosti technické pomoci: 70). Indikátor bude snížen z hodnoty 70 na hodnotu 0. Naplnění tohoto indikátoru se ze strany řídícího orgánu po zprostředkujících subjektech již nepožaduje. Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008, článku IV, části B, odst. 6 byla pro projekt technické pomoci v oblasti podpory 5. 1 stanovena povinnost provedení auditu. Povinnost auditu byla v Příručce pro provádění technické pomoci OP VK (verzi č. 6) zrušena. Částka v rozpočtu projektu určena na provedení auditu bude převedena do jiné kapitoly rozpočtu.
Návrh na úpravu hodnoty monitorovacího ukazatele a přesun finančních prostředků v rozpočtu z položky 8.1 Audit do položky 5.5.1 Školení je uveden v materiálu RK-06-2011-51, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK dle materiálu RK-06-2011-51, př. 1.
Důvodem pro snížení hodnoty monitorovacího ukazatele projektu technické pomoci je skutečnost, že tento indikátor je naplňován pouze řídícím orgánem - tj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dodatečná specifikace indikátoru byla definována řídícím orgánem až v průběhu realizace projektu technické pomoci v kraji Vysočina.
Dle Příručky pro provádění technické pomoci OP VK, verze č. 6 byla zrušena povinnost provedení auditu u projektů nad 3 mil. Kč. Prostředky ve výši 100 000 Kč, původně určené na provedení auditu projektu TP 5.1. GG OP VK v KV budou využity na vzdělávání pracovníků ZS.
Dle Příručky pro provádění Technické pomoci OP VK schvaluje podstatné změny v projektech technické pomoci MŠMT, konkrétně Odbor technické pomoci, a to na základě Žádosti o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK, která je přílohou tohoto materiálu (RK-06-2011-51, př. 1) .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK, oblast podpory 5.1 dle materiálu RK-06-2011-51, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK (oblasti podpory 5.1) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz