Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-47

RK-06-2011-47.doc  RK-06-2011-47pr01.doc  RK-06-2011-47pr02.doc  RK-06-2011-47pr03.doc  RK-06-2011-47pr04.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-06-2011-47
NázevSpolečný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
Zpracoval K. Ubr, R. Křivánek, M. Metelková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá žádost o financování společného projektu Škola a firma ruku v ruce regionů Vysočina a Champagne-Ardenne v oblasti středoškolského vzdělávání z prostředků programu Comenius Regio Partnerships (dále jen CRP ).
Projekt byl na základě předběžného souhlasu rady předložen již v roce 2010, avšak francouzský partner se svou žádostí neuspěl a nemohla tedy být schválena ani projektová žádost kraje Vysočina. Oba regiony nyní zpracovaly párové projektové žádosti pro své národní agentury (v ČR Národní agentura pro evropské programy, NAEP) pro předložení v roce 2011.
Projekt je zaměřený na podporu spolupráce středních škol a firem, kariérového poradenství a role regionálních partnerů. Podrobnější informace jsou v materiálu RK-06-2011-47, př. 1.
Nositelem české části projektu je kraj Vysočina, na přípravě a realizaci se dále budou podílet partneři Vysočina Education, Krajská hospodářská komora a 3 střední školy - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Střední škola stavební Jihlava a Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Rozpočet projektu je plánován ve výši 24 450 EUR a vyžaduje spolufinancování 25% z části nákladů projektu (ze 7 450 EUR) z rozpočtu kraje (částka spolufinancování činí cca 50 000 Kč). Z prostředků kraje a Vysočiny Education je navrženo zajistit dopravu účastníků (vlastní vozidla a řidič), osobní náklady členů regionálního projektového týmu (v rámci plnění pracovních povinností) a prostory pro jednání (vlastní prostory). Dále bude potřebné zajistit předfinancování aktivit v závěru projektu ( zádržné před vyúčtováním ve výši 20%, cca 120 000 Kč). V případě schválení projektu budou prostředky zahrnuty do návrhu rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na roky 2012 a 2013. Pro přípravu a realizaci projektu je navržen šestičlenný regionální projektový tým složený ze zástupců OŠMS (3), OSH (1) a Vysočina Education (2). Rozložení kompetencí je uvedeno v materiálu RK-06-2011-47, př. 4.
Po projednání v radě kraje bude projektová žádost předložena na NAEP (uzávěrka
21. 2. 2011). Pokud budou projekty schváleny oběma národními agenturami, budou projektové aktivity zahájeny v září 2011 a ukončeny v září 2013.
Návrh řešení Přípravný tým projektu předkládá radě kraje k projednání projektovou žádost na financování společného projektu s regionem Champagne-Ardenne s názvem Škola a firma ruku v ruce v oblasti středoškolského vzdělávání. Žádost se na národní agentury předkládá v anglickém jazyce (materiál RK-06-2011-47, př. 2). Pro potřeby projednání v radě kraje jsou stěžejní pasáže přeloženy do českého jazyka (materiál RK-06-2011-47, př. 3). V době předložení materiálu ještě francouzská strana nespecifikovala své rozpočtové náklady v části E a přehled mobilit v části D. Tyto informace nemají vliv na smysl žádosti kraje Vysočina pro českou národní agenturu.
V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č. 0798/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010 je současně potřebné příspěvkovým organizacím kraje udělit souhlas se zapojením do projektu.
StanoviskaGrémium ředitele:
Bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor ekonomický:
Bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor regionálního rozvoje:
Bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předložení projektové žádosti společného projektu Škola a firma ruku v ruce regionů Vysočina a Champagne-Ardenne v oblasti středoškolského vzdělávání pro financování z programu Comenius Regio Partnerships dle materiálu RK-06-2011-47, př. 2;
souhlasí
se zapojením Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, Střední školy stavební Jihlava a Střední školy technické Žďár nad Sázavou do projektu Škola a firma ruku v ruce dle materiálu RK-06-2011-47, př. 1;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu a řediteli Vysočina Education zajistit předložení projektové žádosti na národní agenturu programu.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
Termín 21. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz