Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-25

RK-06-2011-25.doc  RK-06-2011-25pr01.doc  RK-06-2011-25pr02.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-06-2011-25
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/360 Štěpánovice - Výčapy, II/360 Výčapy - Slavice, II/360 Slavice - Střítež
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti zahrnující zajištění a přípravu všech dokladů nutných k vydání stavebního povolení na SJ propojení kraje Vysočina 2 - akce: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež . Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na služby formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby schválenou usnesením 1940/39/2010/RK dle materiálu RK-39-2010-66, př. 1. Nabídku v soutěži podalo celkem 22 uchazečů. Z hodnocení byly vyřazeny 2 nabídky. Bližší informace z průběhu jednání komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek, včetně doporučeného pořadí nabídek, jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou materiálu RK-06-2011-25, př. 1. Zadávací řízení na základě mandátní smlouvy zajišťuje firma IS engineering s. r. o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav. Financování realizace této veřejné zakázky je předpokládáno z prostředků Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče VPÚ DECO PRAHA a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, IČ: 601 93 280, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 727 000 Kč bez DPH (872 400 Kč včetně DPH). Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-06-2011-25, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu RK-06-2011-25, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána..
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež , dle materiálu RK-06-2011-25, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na služby: II/360 Štěpánovice - Výčapy , II/360 Výčapy - Slavice a II/360 Slavice - Střítež uchazeči VPÚ DECO PRAHA a. s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha, IČ: 601 93 280 v souladu s materiálem
RK-06-2011-25, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit, prostřednictvím zástupce zadavatele IS engineering s. r. o., oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 14. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz