Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-69

RK-28-2010-69.doc  RK-28-2010-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-28-2010-69
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji vysočina
Zpracoval J.Bína, O.Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNestátní neziskové organizace i příspěvkové organizace kraje poskytující sociální služby jsou závislé na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje, případně z rozpočtu obcí. Kraj každoročně přispívá na financování lůžkových zařízení typu domovy důchodců pro seniory obcí a nestátních neziskových zařízení částkou 10 tis. na lůžko a rok.
Od poloviny června letošního roku došlo k rozšíření kapacity navýšením počtu lůžek v pobytovém zařízení Dům seniorů - Domov důchodců Pacov, příspěvkové organizaci města Pacova, IČO: 63893703, o 20 lůžek. Celková kapacita tohoto zařízení vzrostla z původních 60 na stávajících 80 lůžek. Rozšíření kapacity bylo financováno z MPSV v souladu se Střednědobým plánem sociálních služeb, kdy kraj podporuje investiční projekty v zařízeních pro seniory podporou materiálního a technického vybavení poskytovatelů sociálních služeb, včetně dostavby a rekonstrukcí pobytových zařízení, které se nacházejí v nevyhovujících objektech, případně výstavbu náhradních objektů. V tomto případě se jednalo o dostavbu s navýšením počtu lůžek, tedy i s růstem provozních nákladů.
Kraj ze svého rozpočtu poskytl dotaci na původní počet lůžek. Jelikož rozšíření kapacity zařízení došlo až od poloviny letošního roku, navrhujeme poskytnout dotaci na nově vzniklá lůžka ve výši 5 tis./lůžko v celkové částce 100 tis. Kč.
V obtížné finanční situaci se nachází také Domov pro seniory Telč. Tento poskytovatel vlivem příliš nízké dotace z MPSV ukončil hospodaření roku 2009 se ztrátou ve výši 441 510,96 Kč. V letošním roce se podařilo dotace MPSV navýšit, ale finanční problém z předcházejícího roku setrvává.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Dům seniorů - Domov důchodců Pacov, IČO: 63893703, na poskytování sociální služby domov pro seniory v celkové výši 100 000 Kč a dále příspěvkové organizaci Domov pro seniory Telč, IČO: 61737500, za účelem pomoci v obtížné finanční situaci ve výši 200 000 Kč.
Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je uveden v materiálu RK-28-2010-69, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor : Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 2. 9. 2010 je 1 277 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, příspěvkové organizaci Dům seniorů - Domov důchodců, se sídlem v Pacově, IČO: 63893703, na poskytování sociálních služeb domova pro seniory v celkové výši 100 000 Kč a příspěvkové organizaci Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace, IČO: 61737500, za účelem pomoci v obtížné finanční situaci ve výši 200 000 Kč;
schvaluje
* vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-28-2010-69, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz