Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-52

RK-28-2010-52.doc  RK-28-2010-52pr01.doc  RK-28-2010-52pr02.pdf  RK-28-2010-52pr03.pdf
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-28-2010-52
NázevICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
Zpracoval2 ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika pro: jednání rady kraje č. 28/2010 dne 7. 9. 2010 zpracovali: M. Rojková, R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV únoru 2010 vyhlásil odbor informatiky Výzvu pro podání žádostí na podporu rozvoje ICT Standardu ve vybraných organizacích zřizovaných krajem Vysočina, výzva slouží k naplňování ICT Standardu organizací zřizovaných krajem Vysočina . Žádosti jsou předkládány, hodnoceny a schvalovány průběžně. Vzor výzvy uvádíme v příloze č. 1 tohoto materiálu. Vymezený okruh příjemců obdržel i další náležitosti jako formuláře žádosti, vyúčtování atd.
Ve čtvrtek 26. 08. 2010 byly předloženy dvě žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Žádosti byly řádně doručeny elektronicky podepsaným emailem na adresu podatelny KrÚ a byly řádně zaevidována do spisové služby. Nemocnice žádá o schválení celkové částky 600 000 Kč, projekt A je zaměřen na výměnu databázového serveru, projekt B je zaměřen na výměnu pracovních stanic počítačové sítě žadatele (žádosti uvádíme v příloze č. 2 a č. 3 tohoto materiálu).

Projekt A: Výměna databázového serveru (příloha č. 2)
Druh nákladu Celkem Finanční prostředky žadatele Finanční prostředky požadované v rámci dotace Celkem za projekt A 674 400 Kč 134 880 Kč 539 520 Kč - z toho činí neinvestiční prostředky: 0 Kč 0 Kč 0 Kč - z toho činí investiční prostředky: 674 400 Kč 134 880 Kč 539 520 Kč
Projekt B: Výměna pracovních stanic počítačové sítě (příloha č. 3)
Druh nákladu Celkem Finanční prostředky žadatele Finanční prostředky požadované v rámci dotace Celkem za projekt B 75 600 Kč 15 120 Kč 60 480 Kč - z toho činí neinvestiční prostředky: 75 600 Kč 15 120 Kč 60 480 Kč - z toho činí investiční prostředky: 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Návrh řešení Stanovisko odboru informatiky k předložené žádosti A (porovnání s ICT Standardem organizací zřizovaných krajem Vysočina ) je kladné - pořízením nového databázového serveru pro NIS dojde k naplnění Standardu v oblasti serverů na téměř 100%. OI doporučuje podpořit projekt.
Stanovisko odboru informatiky k předložené žádosti B (porovnání s ICT Standardem organizací zřizovaných krajem Vysočina ) je záporné - obměnou 5 PC dojde ke snížení průměrného stáří PC na 37 měsíců, Standard definuje 42 měsíců. OI doporučuje projekt finančně nepodpořit.

Na základě výše uvedených informací navrhujeme radě kraje poskytnout Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, požadovanou částku ve výši 539 520 Kč (žádost A v plné výši) včetně provedení příslušného rozpočtového opatření.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako provozní dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor ekonomický: Odbor ekonomický k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální zůstatek položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů účelově vázaný na ICT Standard nemocnic zřizovaných krajem u kapitoly Informatika činí 600 tis. Kč.
Odbor zdravotnictví: Stanovisko odboru zdravotnictví je kladné - žádost koresponduje se záměry eHealth koncepce kraje. Z pohledu odboru zdravotnictví je žádost doporučena ke schválení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00166) o částku 539 520 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00166) o částku 539 520 Kč;
* změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 539 520 Kč v souvislosti s financováním vybavenosti této organizace výpočetní technikou a informačními technologiemi z rozpočtu kraje s určením dle materiálu RK-28-2010-52, př. 2;
* zařazení investičních akcí dle materiálu RK-28-2010-52, př. 2 do investičního plánu na rok 2010 u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz