Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-39

RK-15-2010-39.doc  RK-15-2010-39pr1.doc  RK-15-2010-39pr2.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-15-2010-39
NázevVeřejná zakázka Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice - dodatečné stavební práce
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s realizací akce Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 201 889 548,52,- Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem akce firmou COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005.
Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 16 564 898,86 Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 9. 3. 2010 a předložené cenové nabídky.
Dne 22. 3. 2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku (viz. RK-15-2010-39, příloha č. 1). Dne 21. 4. 2010 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a COLAS CZ a.s. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 16 565 927,50,- Kč bez DPH a změna DPH z 19% na 20%. Celková cena díla tak činí 202 748 402,75 Kč vč. DPH (viz. RK-38-2009-39, příloha č. 2). Dodatkem byla celková cena díla navýšena o 858 854,23,- Kč vč. DPH. Akce je předfinancována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury a spolufinancována EU.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v platném znění bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu podstatných záležitostí.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Přeložka silnice II/352Jihlava - Heroltice .
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz