Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-15

RK-15-2010-15.doc  RK-15-2010-15pr1.doc  RK-15-2010-15pr2.doc  RK-15-2010-15pr3.doc  RK-15-2010-15pr4.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-15-2010-15
NázevMajetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu připravovaných akcí je i stavba II/128 Lukavec - obchvat .
Jedná se veřejně prospěšnou stavbu, která je v souladu s územně plánovací dokumentací Městyse Lukavec. Silnice II/128 je zařazena do páteřní sítě komunikací kraje Vysočina . Ve staničení 3,500 - 4,000 je tato vedena průtahem centrem Městyse Lukavec. Tento průtah však nevyhovuje z hlediska technických parametrů svým směrovým vedením, šířkovým uspřádáním a místy i rozhledovými poměry. Problémy mají především rozměrná vozidla, která tudy projíždí do prosperujícího a stále se rozrůstajícího dřevozpracujícího podniku, jehož areál je situován na jižním konci obce. Dále je nepříznivě ovlivněna bezpečnost pohybu chodců a cyklistů.
V této souvislosti je nutné, s vlastníky pozemků dotčených stavbou, přistoupit k jednání o majetkoprávním vypořádání tak, aby bylo možné požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smluv o budoucích smlouvách kupních na nabytí pozemků v k. ú. Lukavec u Pacova v rozsahu dle materiálu RK-15-2010-15, př. 1 a pozemků v k. ú. Týmova Ves v rozsahu dle materiálu RK-15-2010-15, př. 2. Jedná se o celkovou výměru 81 778 m2 trvalého záboru dle záborového elaborátu zpracovaného projektantem. Pro výkup pozemků v uvedeném katastrálním území odbor majetkový předpokládá, že kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 50 Kč/m2. Geometrické zaměření pozemků není v současné době k dispozici.
Dále je třeba zahájit jednání s vlastníky pozemků v rozsahu dle materiálů RK-15-2010-15, př.3 o možnosti a způsobu převodu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina a podmínkách pronájmu pozemků potřebných pro stavbu k dočasnému záboru.
Dočasné zábory pozemků ve vlastnictví fyzických a právnických osob v rozsahu dle materiálů RK-15-2010-15, př. 1 a RK-15-2010-15, př. 2 budou řešeny nájemními smlouvami. Jedná se o celkovou plochu 29 387 m2. Nájemné bude navrženo dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dočasných záborů dle materiálů RK-15-2010-15, př. 1
a RK-15-2010-15, př. 2 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 5 Kč/m2/rok;
* zahájit jednání s vlastníky pozemků v rozsahu dle materiálu RK-15-2010-15, př. 3 o možnosti převodu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina a podmínkách uzavření nájemních smluv;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů RK-15-2010-15, př. 1 a RK-15-2010-15, př. 2 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz