Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-63

RK-15-2010-63.doc  RK-15-2010-63pr1.doc  RK-15-2010-63pr1upr1.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-15-2010-63
NázevVýzva k podávání žádostí o dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina pravidelně z Fondu Vysočiny podporoval projekty dobrovolnictví a projekty sousedské výpomoci v malých obcích. V roce 2009 bylo do grantového programu podáno 13 projektů dobrovolnictví a 6 projektů sousedské výpomoci. U dobrovolnických projektů byly z dotace kraje financovány zejména náklady na osobní náklady koordinátora, který odpovídá nábor, přípravu a organizaci činnosti dobrovolníků. Maximální dotace na jeden projekt byla 150 000 Kč. V pěti projektech, které byly takto podpořeny a vyhodnoceny, odpracovali dobrovolníci 22 768 hodin. Pokud počítáme, že pracovník při plném pracovním úvazku odpracuje přes 1 800 hodin ročně, nahradili dobrovolníci v průměru práci dvou pracovníků na plný úvazek.
U projektů sousedské výpomoci byly financovány také osobní náklady koordinátora, jehož úkolem bylo komunikovat se samosprávou, s dalšími zástupci místních komunit a zprostředkovávat neformální pomoc mezi příjemci pomoci a osobami, které neformální pomoc za úhradu nebo dobrovolně poskytují. Maximální výše dotace na jeden projekt byla 220 000 Kč.
V roce 2010 není grantový program s tímto zaměřením zahrnut v alokaci fondu Vysočiny. V rozpočtu kraje není sice pro tento účel stanovena konkrétní částka, ale je v něm výslovně uvedena potřeba řešení financování těchto projektů přímo z rozpočtu kraje. Financování některý projektů sice přesahuje do letošního roku, ale jejich pokračování není zajištěno.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby pro rok 2010 byly projekty dobrovolnictví a projekty koordinace neformální sociální pomoci v malých obcích podpořeny přímou dotací z rozpočtu kraje, a to s použitím následujícího postupu:
1) Radě kraje bude na 18. 5. 2010 předložena ke schválení výzva k podávání žádostí o dotace na provozní náklady projektů dobrovolnictví a projekty koordinace neformální sociální pomoci v malých obcích
2) Žadatelé budou v termínu do 28. 5. 2010 podávat žádosti na formuláři, který bude pro dobrovolnictví obsahovat stručný popis aktivit projektu, včetně uvedení organizací využívajících dobrovolníky; počet a odpracovaných dobrovolnických hodin za posledních 12 měsíců realizace projektu dobrovolnictví, předpokládaný počet dobrovolníků a odpracovaných hodin na rok 2010, rozpočet na rok 2010 od ukončení projektu z Fondu Vysočiny do konce roku, výši úvazku koordinátora; formulář na projekty koordinace neformální sociální pomoci v malých obcích bude obsahovat popis oblasti zajišťované výpomoci, počet spoluprací mezi osobami pomáhajícími a potřebujícími pomoc od zahájení koordinace výpomoci, popis předpokládaného rozvoje a rozpočet projektu od ukončení projektu z Fondu Vysočiny do konce roku, výši úvazku koordinátora
3) Žádosti budou posouzeny v dotační komisi, do které budou delegováni kromě odvětvového radního a zástupců OSV také dva zástupci Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina.
4) Podpořen může být pouze realizátor projektu, který předloží kompletní žádost a bude mít předpoklad zajistit minimálně 2 500 dobrovolnických hodin za rok a 60 spoluprací mezi osobami pomáhajícími a potřebujícími pomoc. Při hodnocení bude přihlédnuto také k naplnění specifických kritérií uvedených ve výzvě.
5) Výši dotace navrhujeme 200 000 Kč na rok při úvazku 1,0 a při nižším úvazku nebo kratším obdobím poskytnuté dotace navrhujeme poměrné snížení této částky. Podmínkou bude zajištění vlastní finanční spoluúčast ve výši 30 %. Při stanovení výše dotace bude přihlédnuto také k naplnění specifických kritérií stanovených ve výzvě.
Při podpoře 18 projektů by maximální potřeba prostředků činila 3 600 000 Kč, ale předpokládáme, že se za daných podmínek tato částka výrazně sníží. Z podaných žádostí by totiž bylo možné zjistit, který projekt přináší výsledky a jaká část roku 2010 není finančně zabezpečena. Teprve s těmito informacemi bude možné rozhodnout o poskytnutí dotací pro realizátory předmětných činností. Podmínkou poskytnutí dotací je, že zastupitelstvo kraje na základě návrhu hodnotící komise rozpočtovou změnu, která umožní financování dotací podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby.
V rámci výše uvedeného postupu odbor sociálních věcí předkládá radě kraje ke schválení Výzvu k podávání žádostí o dotace podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-15-2010-63, př. 1. Za poslední roky zaznamenáváme rozvoj dobrovolnické práce v sociálních službách a pokud tento trend bude pokračovat, bude se postupně míra zapojení veřejnosti do fungování těchto služeb přibližovat stavu, který je obvyklý v zahraničí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-15-2010-63, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz