Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-62

RK-15-2010-62.doc  RK-15-2010-62pr1.doc  RK-15-2010-62pr2.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-15-2010-62
NázevSpolupráce se Zoologickou zahradou Jihlava
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRodinné pasy jsou jedním z projektů kraje Vysočina, zaměřených na podporu rodin s dětmi. Jejich podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku.
V roce 2008 se uskutečnila ve spolupráci se ZOO Jihlava akce na podporu projektu Rodinných pasů v kraji Vysočina. Tato akce byla veřejností velmi kladně hodnocena. V loňském roce v souvislosti se slavnostním otevřením nové medvědí expozice v jihlavské ZOO dne 25. 4. 2009 kraj Vysočina zahájil symbolickou adopci malajského medvídka (medvědice ÁJI), který je zároveň maskotem projektu Rodinné pasy pro kraj Vysočina. V tento den také v ZOO Jihlava proběhly akce na propagaci projektu Rodinné pasy s bohatým programem. Účastníci měli možnost zaregistrovat se do systému Rodinných pasů přímo v areálu ZOO Jihlava.
Vlastní symbolická adopce spočívala v poskytnutí daru 20 000 Kč ze strany kraje ve prospěch ZOO a uveřejnění údajů o dárci - kraji Vysočina u expozice medvěda malajského po dobu jednoho roku ode dne poskytnutí daru.
Naskytla se příležitost pokračovat v započaté a oboustranně výhodné spolupráci v rámci propagace projektu Rodinné pasy a pořádání akcí pro jejich držitele.
Návrh řešení Symbolická adopce je stručně popsána v letáku, který je součástí materiálu RK-15-2010-62, př. 2. Adopce konkrétního zvířete opět spočívá v poskytnutí finančního daru 20 000 Kč a předpokládá uzavření darovací smlouvy dle materiálu RK-15-2010-62, př. 1. Získané finanční prostředky jsou použity na úhradu nákladů spojených s výživou zvířat. Adopce trvá 1 rok. Údaj o kraji jako dárci bude po tuto dobu uveden na tabulce u jmenovky adoptovaného zvířete, kraj získá osvědčení o adopci.
Prostředky na projekt Rodinných pasů jsou kryty schváleným rozpočtem na kapitole Sociální věci (jde o výdaj nefinancovaný z programu evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika).
Navrhujeme radě kraje schválit poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč ZOO Jihlava dle materiálu RK-15-2010-62, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 v kapitole Sociální věci, § 4339, běžné výdaje je na tzv. rodinné pasy počítáno s částkou 450 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Jihlava, IČ 00404454, dle materiálu RK-15-2010-62, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz