Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-59

RK-15-2010-59.doc  RK-15-2010-59pr1.xls
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-15-2010-59
NázevNávrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2009
Zpracoval D. Buřičová, E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje příděly do fondů (§ 30, § 32) ze zlepšeného výsledku hospodaření za kalendářní rok. Zákon neupravuje postup zřizovatele v případech, kdy hospodaření organizace je ztrátové. Řešení záporného výsledku hospodaření je tak ponecháno na rozhodnutí zřizovatele.
Návrh řešení Hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví skončilo za rok 2009 s celkovou ztrátou ve výši -69 189,86 tis. Kč (z toho Nemocnice Jihlava, p. o. -58 430,63 tis. Kč, Nemocnice Třebíč, p. o. -13 008,81 tis. Kč). Zbývající zařízení ukončily hospodaření roku 2009 s mírným ziskem.
Radě kraje se navrhuje rozdělit hospodářský výsledek pro příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1.
Radě kraje jsou rovněž předkládány souhrnné výsledky hospodaření nemocnic - materiál RK-15-2010-59, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu nemá připomínky. U přídělu prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn je v podmínkách hospodářství kraje Vysočiny plošně uplatňována zásada, dle které tento příděl může činit nejvýše 20 %. U Dětského domova Kamenice nad Lipou je tento podíl překročen s ohledem na celoroční dopady platových úprav v letošním roce, které vyplývají ze změn platových předpisů přijatých vládou České republiky v průběhu loňského roku. K odstranění napjatosti v nákladech organizace v letošním roce je proto využito mimořádného prostředku, kterým je pokrytí mzdových potřeb zvýšenou tvorbou fondu odměn z přebytku hospodaření uplynulého roku.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2009 u odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1;
* u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření (zisk) za rok 2009 jeho zapojením na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1;
* návrhy přídělů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009 do rezervního fondu a fondu odměn u ostatních příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření nemocnic dle materiálu RK-15-2009-59, př. 2;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví zdravotnictví provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2009 dle materiálu RK-15-2010-59, př. 1.
Odpovědnost vedoucí odboru zdravotnictví, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví
Termín do 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz