Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-54

RK-15-2010-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-15-2010-54
NázevŽádost o schválení investice pro rok 2010
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava požádala přednostně před schválením finančního plánu na rok 2010 o schválení vybraných investičních akcí, které je nutné v nejbližší době zrealizovat:
* Rozšíření stávajícího diskového pole v ceně 724 000,- Kč včetně DPH.
V současné době je kapacita diskového řešení nemocnice 20TB. Vzhledem k nárůstu denních objemů dat má nemocnice v této chvíli volnou kapacitu na cca 1 - 2 měsíce provozu, po této době již nebude k dispozici žádný volný diskový prostor pro potřeby oddělení radiodiagnostiky a provoz celého systému PACS bude tímto vážně ohrožen. Realizací investice se vyřeší cca 14TB diskového prostoru na dobu roku 2010 a částečně 2011.
(Pro doplnění nemocnice uvedla, že v letech, kdy systém PACS ještě nebyl v provozu, vynakládala nemocnice cca 6 mil. Kč každý rok za provoz tzv. mokré cesty -vyvolávání snímků. Od doby pořízení systému PACS již uběhlo několik let a jedinou větší investicí v posledních letech do diskových kapacit bylo pořízení diskového řešení IPStor, které bylo celé hrazeno z prostředků kraje).
* Gastroskop - endoskopický přístroj k vyšetření i terapii v jícnu, žaludku a dvanáctníku.
Z terapeutických metod jsou prováděny tyto.:
- stavění krvácení ze žaludečních nebo dvanáctníkových vředů
- odebrání vzorků tkáně při nálezu nádorového onemocnění
- extrakce cizích těles z jícnu nebo žaludku
- zavádění různých sond do žaludku a do břišní stěny u pacientů, kteří nemohou přijímat potravu obvyklým způsobem
- odstraňování polypů a jiných přednádorových změn.
Gastroskopem je v nemocnici vyšetřeno ročně 1 500 - 2 000 pacientů. Jde o základní endoskopický přístroj, který je v provozu 7 dní v týdnu a který musí být k dispozici 24 hodin.
Nákup přístroje vyřeší havarijní stav stávajícího systému. Oprava je nerentabilní vzhledem k výši nákladů na opravu (640 000,- Kč) oproti ceně nového systému, tj. 800 000,- Kč.
* INKUBÁTOR CO2
Funkcí inkubátoru je vytvořit reprodukovatelné prostředí pro růst buněčných a jiných kultur v rámci kultivace bakterií mikrobiologické laboratoře. Oprava stávajícího zařízení je nerentabilní vzhledem k porovnání výše nákladů na opravu (90 000,- Kč) a nákladů na pořízení nového systému (106 000,- Kč).
* Endoskop
Endoskopem se provádí vyšetření kolorektálního karcinomu v rámci centra pro screeningovou kolonoskopii gastroenterologického oddělení nemocnice v návaznosti na Komplexní onkologické centrum. Nákup endoskopu vyřeší havarijní stav stávajícího systému. Oprava je nerentabilní vzhledem k porovnání nákladů na opravu (348 000,- Kč) a nákladů na pořízení nového systému (423 000,- Kč).
* Myčka podložních mís
Slouží k mytí podložních mís pro oddělení dlouhodobě nemocných. Půjde o náhradu stávajících myček, které musely být vyřazeny z důvodu nedostatku náhradních dílů na trhu vzhledem ke stáří přístroje (17 let).
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že nemocnice nemá prozatím schválený investiční plán pro rok 2010 a pro zachování provozů dotčených oddělení je nutné provést obměnu zdravotnických prostředků, u kterých došlo k neopravitelným poruchám, požádala nemocnice o zařazení výše uvedených akcí do investičního plánu 2010.
Obměna havarijních stavů bude řešena ze zdrojů investičního fondu a obměna myček podložních mís bude financována z finančních darů nemocnice.

Stavy fondů Nemocnice Jihlava
2009
k 31.3.2010
Zůstatek na běžném účtu (úč.241)
celkem
357
16 001

provozní prostředky bez fondů (241 10)
357
6 616

fond rezervní (241 50)

4 674

fond investiční (241 20)

4 711
Účetní zůstatky fondů
fond odměn /úč.411/ (dříve 911)
129
129

fond rezervní /úč.413+414/ (dříve 914)
4 120
4 723

fond reprodukce majetku (inv fond) /úč.416/
56 316
31 051

Účetní zůstatek FKSP /úč.412/
1 946
2 120

Radě kraje se doporučuje souhlasit se zařazením investičních akcí Rozšíření stávajícího diskového pole , Gastroskop , Inkubátor CO2 , Endoskop a Myčka podložních mís do investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z prostředků investičního fondu nemocnice a z finančních darů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zařazením investičních akcí Rozšíření stávajícího diskového pole , Gastroskop , Inkubátor CO2 , Endoskop a Myčka podložních mís do investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2010 s tím, že tyto akce bude nemocnice financovat z prostředků investičního fondu nemocnice a z finančních darů.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz