Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-47

RK-15-2010-47.doc  RK-15-2010-47pr1.pdf  RK-15-2010-47pr2.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-15-2010-47
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011
Zpracoval S. Kašpárková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011 realizovaného v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 5. 2008 usnesením 0629/16/2008/RK vyhlásila 1. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK (Rada kraje vyhlašuje 1. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do: oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-16-2008-14, př. 1; oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-16-2008-14, př. 2; oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu
RK-16-2008-14, př. 3 s účinností od 26. 5. 2008.).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK (kraj Vysočina), přijal v rámci 1. výzvy celkem 140 žádostí. Poté následoval výběrový proces, který byl završen dne 17. 12. 2008 rozhodnutím Zastupitelstva kraje Vysočina o podpoření 30 grantových projektů v rámci globálních grantů kraje Vysočina v prioritní ose 1 OP VK. Následně byly se všemi úspěšnými žadateli v průběhu ledna a února 2009 podepsány smlouvy o realizaci grantového projektu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel dne 27. 4. 2010 žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Příjemce realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011 OA a JŠ Třebíč - moderní a otevřená škola 21. století v rámci 1. výzvy globálního grantu. Cílem uvedeného projektu je zásadní modernizace výukových forem a metod v souvislosti se změnami kurikulárního systému počátečního vzdělávání vedoucí k větší otevřenosti školy a co nejkvalitnější přípravě žáků na vstup na trh práce.
Požadovaná změna se týká úpravy, resp. ponížení monitorovacích indikátoru Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT . Při zpracování žádosti o grantový projekt příjemce chybně započítal do plánované hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru také vytvoření webových stránek školy, které však nesplňují základní podmínku - minimálně 40 výukových hodin v oblasti informačních a komunikačních technologií věnovaných cílové skupině projektu. Z tohoto důvodu není příjemce schopen naplnit výše uvedený monitorovací indikátor v plné výši stanovené ve Smlouvě o realizaci grantového projektu (2 nově vytvořené/inovované produkty s komponentou ICT) za podmínek určených OP VK. Změnou monitorovacího indikátoru dojde pouze k ponížení jeho hodnoty na jeden, avšak příjemce bude i nadále povinen naplnit veškeré výstupy projektu tak, jak je definoval v projektové žádosti, která je přílohou Smlouvy o realizaci grantového projektu. Blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-15-2010-47, př. 1.

Vzhledem k tomu, že se ve výše uvedeném případě jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu.

Snížení hodnoty monitorovacího indikátoru u projektu nemá vliv na plnění monitorovacích indikátorů v rámci globálního grantu. Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011 dle materiálu RK-15-2010-47, př. 2.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu
ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0011 dle materiálu RK-15-2010-47, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 18. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz