Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-45

RK-15-2010-45.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-15-2010-45
NázevPorušení rozpočtové kázně příjemců podpory - příspěvkové organizace kraje Vysočina Education
Zpracoval A. Zítková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál, který řeší nedodržení podmínek Smluv o realizaci grantových projektů příjemce podpory (dále také jen smlouvy ) projektů realizovaných příjemcem Vysočinou Education, školským zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací (dále jen příjemce ) v rámci globálních grantů kraje Vysočina financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen GG ).
Při administrativních kontrolách monitorovacích zpráv a žádostí o platbu grantových projektů realizovaných příjemcem bylo zjištěno ve čtyřech případech nedodržení podmínek smluv, které je současně porušením rozpočtové kázně dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 250/2000 Sb. . Popis jednotlivých porušení podmínek smluv je součástí platebních výměrů dle materiálů RK-15-2010-45, př. 1 - 4. Jedná se o jeden typ porušení podmínek smlouvy, který se objevil ve všech projektech realizovaných příjemcem v rámci grantových projektů financovaných z GG.
Příjemce v souladu s § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. požádal o prominutí odvodu
do rozpočtu kraje z důvodu zamezení tvrdosti postihu. Žádost o prominutí odvodů je součástí materiálu RK-15-2010-45, př. 5.
Návrh řešení Dle ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se příspěvková organizace dopustí porušení rozpočtové kázně, jestliže použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem (popis porušení smlouvy je obsahem materiálů RK-15-2010-45, př. 1 - 4). Zřizovatel v takovém případě uloží příspěvkové organizaci, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina uložit odvod dle materiálů RK-15-2010-45, př. 1 - 4. Příspěvková organizace musí uložený odvod odvést do rozpočtu zřizovatele ve stanovené lhůtě.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve všech čtyřech případech jedná o pochybení, která nemají za následek ukončení realizace projektů, případně neplnění stanovených cílů projektu, a jelikož je příjemce v případě neoprávněného použití povinen bezodkladně vrátit prostředky dotčené porušením rozpočtové kázně zpět na projektový účet, ze kterého byly výdaje prvotně uhrazeny, což splnil, doporučuje ORR Radě kraje Vysočina přihlédnout k těmto skutečnostem a prominout povinnost odvodu do rozpočtu kraje ve všech případech.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje

ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálů RK-15-2010-45, př. 1, RK-15-2010-45, př. 2, RK-15-2010-45, př. 3 a RK-15-2010-45, př. 4;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-45, př. 5 úlevu z povinnosti zaplatit odvody dle materiálů
RK-15-2010-45, př. 1, RK-15-2010-45, př. 2, RK-15-2010-45, př. 3 a RK-15-2010-45, př. 4 v souhrnné výši 733 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvková organizaci, se sídlem Žižkova 20, Jihlava, IČ 75140349;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávky za Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkova 20, Jihlava, IČ 75140349, ve výši 733 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz