Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-43

RK-15-2010-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-15-2010-43
NázevPorušení rozpočtové kázně příjemců podpory - globálního grantu Zvyšování kvality vzdělávání v kraji Vysočina
Zpracoval A. Zítková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál, který řeší nedodržení podmínek Smluv o realizaci grantových projektů příjemci podpory (dále také jen smlouvy ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen GG ). Tímto materiálem jsou řešena porušení rozpočtové kázně příjemců podpory příspěvkových organizací kraje, která byla dosud identifikována.
Při administrativních kontrolách monitorovacích zpráv a žádostí o platbu grantových projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje v rámci GG bylo zjištěno v 6 případech nedodržení podmínek smluv, které je současně porušením rozpočtové kázně dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 250/2000 Sb. . Popis jednotlivých porušení podmínek smluv je součástí platebních výměrů dle materiálů RK-15-2010-43, př. 1 - 6.
Příjemci v souladu s § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. požádali o prominutí odvodu do rozpočtu kraje z důvodu zamezení tvrdosti postihu. Žádosti o prominutí odvodů jsou součástí materiálů RK-15-2010-43, př. 7 - 12.
Návrh řešení Dle ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se příspěvková organizace dopustí porušení rozpočtové kázně, jestliže použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se stanoveným účelem (popis porušení smlouvy je obsahem materiálů RK-15-2010-43, př. 1 - 6). Zřizovatel v takovém případě uloží příspěvkové organizaci, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina uložit odvod dle materiálů RK-15-2010-43, př. 1 - 6. Příspěvková organizace musí uložený odvod odvést do rozpočtu zřizovatele ve stanovené lhůtě.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve všech šesti případech jedná o pochybení, která nemají
za následek ukončení realizace projektů, případně neplnění stanovených cílů projektu, a jelikož je příjemce v případě neoprávněného použití povinen bezodkladně vrátit prostředky dotčené porušením rozpočtové kázně zpět na projektový účet, ze kterého byly výdaje prvotně uhrazeny, což všichni příjemci splnili, doporučuje ORR Radě kraje Vysočina přihlédnout k těmto skutečnostem a prominout povinnost odvodu do rozpočtu kraje ve všech případech.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 1;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 1 ve výši 23 Kč Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazyková škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443, ve výši 23 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 2;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 2 ve výši 26 372 Kč Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazyková škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, se sídlem Bráfova 9, Třebíč, IČ 60418443, ve výši 26 372 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 3;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 9 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 3 ve výši 419 Kč Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, se sídlem Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, IČ 60126698;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, se sídlem Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, IČ 60126698, ve výši 419 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 4;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 10 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 4 ve výši 516 Kč Gymnáziu Jihlava, se sídlem Jana Masaryka 1560/1, Jihlava, IČ 60545984;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Gymnáziem Jihlava, se sídlem Jana Masaryka 1560/1, Jihlava, IČ 60545984, ve výši 516 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 5;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 11 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 5 ve výši 1 360 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, se sídlem Husova 54, Jihlava, IČ 00638056;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Jihlava, se sídlem Husova 54, Jihlava, IČ 00638056, ve výši 1 360 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
ukládá
odvod za porušení rozpočtové kázně dle materiálu RK-15-2010-43, př. 6;
povoluje
z důvodu zamezení tvrdosti ve smyslu § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-15-2010-43, př. 12 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu
RK-15-2010-43 př. 6 ve výši 85 Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, se IČ 48895598;
ukládá
Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina odepsat pohledávku za Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, se sídlem Studentská 1, Žďár nad Sázavou, IČ 48895598, ve výši 85 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz