Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-13

RK-15-2010-13.doc  RK-15-2010-13pr1.doc  RK-15-2010-13pr2.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-15-2010-13
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní smlouvu k pozemku, který bude v rámci stavby rekultivován.
Kraj Vysočina bude investorem stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné , v rámci které bude část původní trasy silnice II/353 rekultivována. V současné době probíhá majetkoprávní příprava výše uvedené stavby. Při jednání s jedním s vlastníků pozemků tvořících trvalý zábor stavby, Ing. Vencovským, souhlasil tento vlastník s prodejem svých pozemků kraji Vysočina za podmínky, že bude do vlastnictví společnosti Realinvest, spol. s r.o. převedena část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 127/1, dle geometrického plánu číslo 39-59/2009 nově označená jako par. č. 127/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1039 m2 v k.ú. Rytířsko a obci Jamné.
Předmětná část pozemku par. č. 127/1 dle GPL par. č. 127/8 v k.ú. Rytířsko začíná na konci zástavby obce Rytířsko a končí u napojení na novou trasu obchvatu. Sousední pozemky bezprostředně navazující na předmětný pozemek vlastní z jedné strany Ing. Josef Vencovský a z druhé strany Realinvest spol. s r.o., jejímž jednatelem je Ing. Josef Vencovský.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnosti, že po dokončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné bude zrekultivovaný pozemek par. č. 127/8 pro kraj Vysočina nepotřebný, navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností Realinvest, spol. s r.o. IČ 005 57 641 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 127/1, dle geometrického plánu číslo 39-59/2009 nově označené jako par. č. 127/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1039 m2 v k.ú. Rytířsko a obci Jamné za cenu sjednanou dohodou smluvních stran ve výši 30 Kč/m2.
Záměr prodat část pozemku dle katastru nemovitostí par. č. 127/1, dle geometrického plánu číslo 39-59/2009 nově označené jako par. č. 127/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1039 m2 v k.ú. Rytířsko a obci Jamné je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá schválení zveřejnění záměru převáděné nemovitosti a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu této nemovitosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje části pozemku dle par. č. 127/1, dle geometrického plánu číslo
39-59/2009 nově označené jako par. č. 127/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1039 m2 v k. ú. Rytířsko a obci Jamné;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě, podle které kraj Vysočina prodá společnosti Realinvest, spol. s r. o., Jihlava, Mrštíkova 1167/14, PSČ 586 00, IČ 005 57 641 po dokončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné část pozemku par. č. 127/1, dle geometrického plánu číslo 39-59/2009 nově označenou jako par. č. 127/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 1039 m2 v k.ú. Rytířsko a obci Jamné za cenu 30 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz