Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-09

RK-15-2010-09.doc  RK-15-2010-09pr1.xls  RK-15-2010-09pr2.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-15-2010-09
NázevDarování nemovitého majetku v k. ú. Velký Újezd u Kojatic
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDomov důchodců Velký Újezd, příspěvková organizace kraje Vysočina (dále též DD Velký Újezd ), poskytuje sociální služby v pronajatých prostorách objektu, jehož vlastníkem je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně (dále též Kongregace ). Usnesením 1868/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009 rada kraje vzala na vědomí informaci o záměru Kongregace provést celkovou rekonstrukci objektu, nájemní smlouvu již s DD Velký Újezd dále neprodlužovat a od 1. 1. 2011 poskytovat sociální služby v zařízení samostatně pod vlastním jménem.
DD Velký Újezd, hospodaří mimo jiné s nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje Vysočina, který je zapsaný na LV č. 27 pro k. ú. Velký Újezd u Kojatic a obec Kojatice, dle soupisu RK-15-2010-09, př. 1. Jedná se o pozemek a o bytový dům se 3 bytovými jednotkami se sníženou kvalitou, který je umístěn v areálu fary. Bytové jednotky o velikosti cca 40 m2 mají společné sociální zařízení. V současné době jsou pronajaty dvě bytové jednotky na dobu určitou do 31. 12. 2010.
Rada kraje usnesením 0502/11/2010/RK rozhodla mimo jiné zahájit jednání s obcí Kojatice o darování nemovitého majetku dle materiálu RK-11-2010-07, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kojatice.
Obec Kojatice dopisem ze dne 15. 4. 2010 dle materiálu RK-15-2010-09 př. 2 sdělila, že Zastupitelstvo obce Kojatice na svém zasedání dne 10. 4. 2010 schválilo převzetí nemovitého majetku do vlastnictví obce.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2010-09, př. 1 a současně doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu tohoto nemovitého majetku do vlastnictví obce Kojatice.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2010-09, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kojatice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem nemovitý majetek dle materiálu
RK-15-2010-09, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kojatice.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz