Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-61

RK-18-2009-61.doc  RK-18-2009-61pr1.xls
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-18-2009-61
NázevNávrh finančního plánu Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, na rok 2009 včetně návrhu rozpočtového opatření
Zpracoval R. Hošek
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a hospodářského výsledku rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán.
Návrh řešení Dětský domov Kamenice nad Lipou připravil finanční plán pro rok 2009 se ztrátou v celkové výši 552 tis. Kč.
Organizace je finančně téměř plně napojena na rozpočet kraje - dotace na provoz tvoří 96 % celkových výnosů. Výška dotace se od roku 2007 nezměnila, na druhé straně některé náklady nelze již udržet v hodnotách tohoto roku. Došlo především k navýšení nákladů na pojištění odpovědnosti za škodu (přizpůsobeno ostatním organizacím lůžkové péče v oblasti zdravotnictví) a rovněž došlo k navýšení osobních nákladů v souvislosti s novelami nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dalším důvodem nárůstu nákladů je navýšení nákladů na energie. Podrobný rozpis rozpočtovaných nákladů dle jednotlivých složek je uveden v materiálu RK-18-2009-61, př. 1.
V případě Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, schválilo zastupitelstvo příspěvek na provoz pro rok 2009 usnesením č. 0448/07/2008/ZK ve výši 10 022 tis. Kč. Z důvodů výše popsaných ji nyní chybí 552 tis Kč, které není schopna sama pokrýt.

Radě kraje se navrhuje schválit:
- zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní ústavní péče, položka 5331 - o 552 tis. Kč s určením na příspěvek na provoz pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 552 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením dojde k pokrytí nákladů a finanční plán na rok 2009 bude vyrovnaný.
- finanční plán výnosů a nákladů na rok 2009 Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-61, př.1;
- tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2009 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1;
- zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2009 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 552 tis. Kč
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu finančního plánu na rok 2009 a návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Finanční plán je po promítnutí rozpočtového opatření (posílení příspěvku na provoz o 552 tis. Kč) sestaven jako vyrovnaný. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 23 510 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, IČ 70520283, ve výši 552 tis. Kč na krytí dopadů změn v souvislosti s nově vzniklými náklady;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3529 - Ostatní ústavní péče a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 552 tis. Kč s určením pro Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 552 tis. Kč;
* finanční plán výnosů a nákladů na rok 2009 Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1;
* tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový a investiční plán na rok 2009 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2009 u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, o částku 552 tis. Kč na konečnou výši 10 574 tis. Kč dle materiálu RK-18-2009-61, př. 1;
stanoví
u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009 závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu
RK-18-2009-61, př. 1, jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
* použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitelku Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
- k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
ukládá
ředitelce Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace:
* promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
* provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2009, za 3. čtvrtletí do 15. kalendářního dne posledního měsíce tohoto čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2009;
* zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz