Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2009-18

RK-17-2009-18.doc  RK-17-2009-18pr1.xls
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-17-2009-18
NázevNávrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán schvaluje na základě zřizovacích listin zřizovatel.
Při sestavování finančního plánu na rok 2009 příspěvkové organizace vycházely ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0448/07/2008/ZK), schválené dotace z MPSV a z předpokládaných výnosů z hlavní a doplňkové činnosti.
Finanční plán byl pro rok 2009 sestaven jako nevyrovnaný a to proto, že u některých příspěvkových organizací je dotace z MPSV na rok 2009 oproti roku 2008 výrazně snížena (až o 50%). Náklady na energie jsou v předkládaných finančních plánech na rok 2009 ponechány na úrovni roku 2008 a náklady na spotřebu materiálu jsou sníženy omezením drobného dlouhodobého hmotného majetku na nejnutnější míru. Závazný ukazatel Limit prostředků na platy je navýšen jen o vládou schválená navýšení tarifních tabulek (zrušení tarifní tabulky č. 1 - od 1.4.2009 a navýšení všech tarifních tabulek o 3,5% - od 1.6.2009). U Domova pro seniory Havlíčkův Brod a Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkových organizací je uplatněn požadavek na navýšení počtu pracovníků (DS Havlíčkův Brod jeden pracovník, DD Proseč u Pošné dva pracovníci), který považujeme za potřebný pro zabezpečení rozšířené péče o klienty s Alzheimerovou chorobou. V předkládaných finančních plánech však tento nárůst zohledněný není, bude upraven až při případném navýšení finančních prostředků ze strany MPSV. Mzdový limit je upraven o další navýšení jen u Psychocentra manželské a rodinné poradny a to z důvodu přijmutí kvalifikovanějších pracovníků místo pracovníků nekvalifikovaných a u DD Humpolec a ÚSP Křižanov, příspěvkových organizací kde jsou finanční prostředky na nárůst počtu pracovníků řešeny z dotace z MPSV. I přes tato opatření nebudou příspěvkové organizace schopné bez další pomoci zajistit v tomto roce úhradu všech potřebných nákladů a dosáhnout vyrovnaného výsledku hospodaření. Na základě předběžných informací z MPSV by u některých příspěvkových organizací v druhé polovině roku 2009 mohlo dojít k navýšení schválené dotace. V případě navýšení dotace ze strany MPSV budou předkládané finanční plány o tuto navýšenou dotaci upraveny a znovu předloženy radě kraje ke schválení. Pokud by však ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí k tomuto navýšení nedošlo, dostávaly by se některé příspěvkové organizace za odvětví sociálních věcí do platební neschopnosti a nemohly by zajistit řádný chod své organizace. Tato situace by potom musela být řešena ze strany zřizovatele navýšením závazného ukazatele příspěvek na provoz . Vzhledem k plošnému omezení nákladů prozatím nenavrhujeme snížení příspěvku na provoz u organizací, u kterých nyní předpokládáme kladný výsledek hospodaření.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje:
- Schválit finanční plány výnosů a nákladů na rok 2009 dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1;
- Plány čerpání investičního fondu dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1;
- Stanovit způsob usměrňování prostředků na platy na rok 2009 a závazný ukazatel Limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zařízení sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-17-2009-18, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu sděluje, že celková plánovaná ztráta u organizací sociálních věcí má dosáhnout v letošním roce 70,5 mil. Kč. Vyrovnané hospodaření či mírně přebytkové plánují pouze 4 zařízení (ÚSP Křižanov, DD Humpolec, DD Velký Újezd a Psychocentrum). Schodek hospodaření je vyvolán především nízkou dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí, která je ve srovnání s loňským rokem krácena
o 59 mil. Kč a dále dopadem úpravy platových tarifů k 1. 4. 2009 a k 1. 6. 2009 v celkové výši 18 963 tis. Kč (zdroj - odbor sociálních věcí). Vzhledem k těmto mimořádným okolnostem ekonomický odbor dává ke zvážení, aby vývoj hospodaření krajských sociálních zařízení byl projednáván čtvrtletně v radě kraje, tedy za 1. pololetí 2009 do 31. 8. 2009 a za 3. čtvrtletí 2009 nejpozději do 20. 11. 2009.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
potřebu navýšení počtu pracovníků u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o jednoho pracovníka a Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace o dva pracovníky. O tento nárůst není upraven Limit prostředků na platy a bude se řešit až při případném navýšení finančních prostředků ze strany MPSV;
schvaluje
* finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2009 dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1;
* tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2009 dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1;
stanoví
* u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2009:
- celkový objem použití investičního fondu;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu
RK-17-2009-18, př. 1;
* závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-17-2009-18, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
* použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
- k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
* ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče:
- provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 6. 2009, za 2. a 3. čtvrtletí do 15 dne následujícího měsíce a za 4. čtvrtletí do 15.11.2009;
- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
- promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz