Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-16-2009-27

RK-16-2009-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-16-2009-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 č.j. 8 210/2009-50_SG_630 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) dotaci v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2009 ve výši 2 486 300 Kč. Jedná se o účelovou dotaci pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a Gymnázium Jihlava. Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2009 č.j. 129/2009-50_SG_630 schválilo MŠMT ČR na výše uvedený Rozvojový program pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě již dotaci na 1. čtvrtletí 2009 ve výši 293 100 Kč - schváleno usnesením č. 0138/05/2009/RK. Na zbývající částku ve výši 2 193 200 Kč je nutné schválit rozpočtové opatření. Finanční prostředky budou výše uvedeným organizacím zasílány postupně na účet tak, jak budou uvolňovány od MŠMT ČR. Na 2. čtvrtletí 2009 MŠMT ČR zaslalo částku ve výši 958 500 Kč. Dotaci lze použít:
- na sportovní přípravu sportovců - kmenově zařazených žáků SG, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, příspěvek na regeneraci žáků)
- na zabezpečení sportovců, trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění materiálu.
- na zabezpečení trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby)
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 2 193 200 Kč dle materiálu RK-16-2009-27;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě o částku
900 100 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Jihlava ve výši 1 293 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-16-2009-27;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 900 100 Kč a pro Gymnázium Jihlava ve výši 1 293 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši
2 193 200 Kč dle materiálu RK-16-2009-27;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČ 48895512, o částku
900 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu
RK-16-2009-27;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Gymnázium Jihlava, IČ 60545984, ve výši 1 293 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-16-2009-27;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 900 100 Kč na
2. - 4. čtvrtletí 2009 a přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Jihlava ve výši 1 293 100 Kč na rok 2009 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz