Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-57

RK-15-2009-57.doc  RK-15-2009-57pr1.doc  RK-15-2009-57pr2.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-15-2009-57
NázevÚprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval L. Ryšavá, P. Průža
Předkládá J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 24. 6. 2008 usnesením 0279/04/2008/ZK Zásady pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (dále jen zásady). Jedna z podmínek poskytnutí dotace dle těchto zásad je, aby územní plán byl zpracován v digitální formě, ve formátech převoditelných do ArcGIS, popřípadě přímo ve formátu ArcGIS. V současné době není pro digitální zpracování územních plánů jednotná metodika. Kraj Vysočina, po dohodě odboru informatiky a odboru územního plánování a stavebního řádu, proto od letošního roku přijal metodiku Minimální standard pro digitální zpracování ÚP obcí (MINIS) od společnosti Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Cílem metodiky MINIS je možnost uspořádat data z digitálně zpracovaných územních plánů v GIS tak, aby mohla být jednotně využívána k digitální prezentaci územních plánů a závazná data vzniklá při zpracování územního plánu bylo možno zpětně zařadit do územně analytických podkladů obcí (ÚAP) obcí. Při zpracování ÚAP je také využíván digitální model společnosti Hydrosoft Veleslavín s.r.o., který je provázán na metodiku MINIS.
Zapracování požadavku na upřesnění formy digitálního zpracování územních plánů vyžaduje úpravu textu zásad.
Návrh řešení Úprava textu Zásad spočívá především v doplnění požadavku na upřesnění formy digitálního zpracování územních plánů. Digitální data územního plánu budou zpracována dle metodiky MINIS.
Konkrétně se doplňuje:
1. V Čl. 1:
- do bodu (2) se doplňuje: Uznatelným nákladem dotace jsou i nezbytné náklady na pořízení mapových podkladů.
- vkládají se nové body (5) až (7)
(5) Souběh dotací z rozpočtu kraje není na stejnou akci možný.
(6) Dokumentace bude zpracována v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů pro kraj Vysočina (MINIS).
(7) Výkresová a textová část podporované etapy územního plánu bude předložena odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina (OÚPSŘ) v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.pdf a *.doc při předložení žádosti o proplacení dotace. Digitální data čistopisu územního plánu dle metodiky MINIS ve formátu ArcGIS budou předány do 90 dnů po jeho vydání zastupitelstvem obce.
2. V Čl. 3 se doplňuje bod (2): Ve smlouvě s projektantem bude uveden text: Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů pro kraj Vysočina (MINIS). Výkresová a textová část jednotlivých etapy územního plánu bude odevzdána ve formátu *.pdf a *.doc. Digitální data čistopisu územního plánu budou zpracována dle metodiky MINIS a odevzdané v ArcGIS.
3. V Čl. 7 se do bodu (1) doplňuje: ..... na předepsaném formuláři dle přílohy č. 2 těchto zásad.
4. V Čl. 8 se do bodu (2) doplňuje: .... a Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z rozpočtu kraje Vysočina.

Konkrétní text úprav je uveden ve změnovém dokumentu, který je přílohou 1 tohoto materiálu. Úprava textu zásad spočívá pouze v doplnění textu. Doplněný text do zásad je vyznačen modře.
V příloze č. 2 je text zásad ke schválení.
StanoviskaÚprava textu zásad byla před projednáním v legislativním výboru konzultována s odborem sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělením právním a krajského živnostenského úřadu. Připomínky byly zapracovány do textu zásad.
Úprava textu zásad byla projednána v legislativním výboru dne 20. 4. 2009 bez připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit úpravu textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-15-2009-57, př. 2.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz