Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-52

RK-15-2009-52.doc  RK-15-2009-52pr1.xls  RK-15-2009-52pr2.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-15-2009-52
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
Zpracoval J. Králová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší poskytnutí dotace obcím v kraji Vysočina na pasporty místních komunikací.
Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 27. 3. 2007 schválilo usnesením č. 0115/02/2007/ZK Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací č. 06/07 (dále jen Zásady ).
V termínu stanoveném Zásadami požádalo o poskytnutí dotace na pořízení nebo aktualizaci pasportu celkem 26 obcí. Odbor dopravy a silničního hospodářství posoudil správnost předložených žádostí, jejich soulad se Zásadami a přijal následující závěr: Podmínky stanovené v Zásadách splnilo všech 26 žadatelů a součet jimi požadovaných dotací činí celkem 414 884,- Kč. Seznam těchto žadatelů je uveden v materiálu RK-15-2009-52, př. 1.
Návrh řešení V Rozpočtu 2009 - včetně komentáře na rok 2009, schváleném usnesením 0448/07/2008/ZK dne 17. 12. 2008 je v kapitole Doprava, bodě Další možné požadavky ODSH v roce 2009 uvedeno, že částka určená na tyto dotace v roce 2009 dosáhne maximálně výše 800 tis. Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace na pasporty místních komunikací, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách podle materiálu RK-15-2009-52, př. 1 a dle materiálu RK-15-2009-52, př. 2 (vzorová smlouva) a schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, ORJ 1000, § 2212 - Silnice o částku požadované dotace obcím na pasporty místních komunikací ve výši 414 900,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku.
StanoviskaOdbor ekonomický: V Návrhu rozpočtu 2009 - včetně komentáře , v kapitole Doprava, v Dalších možných požadavcích ODSH je na dotace obcím na pasporty místních komunikací uvažováno s částkou maximálně 800 tis. Kč. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 22. 4. 2009 je 76 130 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 414 884,- Kč na pasporty místních komunikací, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách podle materiálu RK-15-2009-52, př.1 a RK-15-2009-52, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 414 900 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 414 900 Kč dle materiálu RK-15-2009-52, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz