Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-45

RK-15-2009-45.doc  RK-15-2009-45pr1.doc  RK-15-2009-45pr1upr1.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-15-2009-45
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh grantového programu rozděleného na dva podprogramy. V rámci jednoho programu se tak řeší dvě oblasti podpory, které byly prostřednictvím grantových programů financovány i v uplynulých letech.

1. podprogram - Rozvoj a podpora dobrovolnictví
Dobrovolná občanská práce pomáhá do dnešní společnosti vnášet sociální rozměr, na kterém je fungování moderních technologií závislé. Bez stabilního sociálního prostředí i tyto vymoženosti techniky selhávají. Proto je rozvoj dobrovolnictví jedním z nejvýznamnějších současných modernizačních trendů.
Jeho hlavním cílem je posílení sociální soudržnosti ve společnosti, šíření myšlenky a prezentace této práce jsou součástí procesu sociálního učení, které napomáhá pochopit otázku dobrovolné práce jako reálné vývojové alternativy informační společnosti.
Dobrovolnictví přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, současně ale poskytuje i dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích. Jde o práci ve prospěch třetích osob, které jsou v situaci, kdy pomoc potřebují.
Projekty mohou být koncipovány pro nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, zdravotně-ošetřovatelská lůžka, pacienty dětských oddělení. Obdobné aktivity lze zařadit i do domovů důchodců a ústavů sociální péče. Cílem je nahradit alespoň částečně prostřednictvím dobrovolníka chybějící rodinné zázemí.
Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) často využívají služeb dobrovolníků právě k naplnění výše uvedených aktivit. Je známo, že i organizace zřizované krajem, zejména pak domovy důchodců, ústavy sociální péče, nemocnice, projevují zájem o zajištění této služby a spatřují v ní rozvoj kvality poskytované péče. Podstatně více dobrovolníků působí právě v NNO, v našich zařízeních je to spíše sporadický výskyt.
V roce 2006 i v roce 2007 byl vyhlášen a vyhodnocen grantový program Dobrovolnictví s dotací ve výši 1,5 mil Kč. V obou letech byl o program ze strany žadatelů zájem a počet hodin odpracovaných dobrovolníky v ročním období realizace programu byl okolo 70 000.

2. podprogram - Rozvoj a podpora koordinace sousedské výpomoci
Podprogram zaměřený na rozvoj dobrovolné sousedské výpomoci reaguje na geografické rozdělení kraje Vysočina a nedostatečné rozšíření sociálních služeb i do venkovských oblastí, ve kterých jsou tyto služby pro občany nedostupné a není v nich zajištěna ani pečovatelská služba. Jedná o občany, zejména seniory, kteří potřebují podporu a pomoc často v malém rozsahu. S ohledem na problémy s dopravou u seniorů, vzdálenou lékařskou péči a s tím související nedosažitelnost různých institucí a úřadů, se tyto situace stávají těžce zvladatelným problémem. Tento stav vede následně občany k podávání žádostí do domovů pro seniory, i když by za podpory terénní služby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Při realizaci tohoto podprogramu by byli do práce s potřebnými občany zapojeni dobrovolníci, kteří by měli kontakty na profesionální poskytovatele pečovatelské služby v případech, kdyby bylo nutné poskytovat rozsáhlejší úkony. Podprogram předpokládá zapojení obcí při vyhledávání občanů. Předmětem podpory je zajištění koordinace sousedské výpomoci , kdy koordinátor ve spolupráci s obcemi a místními organizacemi vyhledává občany, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Na druhé straně koordinátor vyhledává a kontaktuje také osoby, které jsou ochotné pomoc poskytnout bezplatně nebo za úhradu na základě zákona o sociálních službách, a pomoc zprostředkuje. Navržená specifická kritéria se snaží motivovat realizátory k tomu, aby hledali způsob, jak provázat dobrovolnou výpomoc také s pečovatelskou službou pro případ, že se situace klienta zhorší a dobrovolná výpomoc již nedostačuje. Cílem grantového programu se stalo zvýšit dostupnost pomoci pro obyvatele malých obcí s tím, že nebude docházet k nárůstu nákladů spojených s poskytováním pomoci výhradně formou pečovatelské služby. Jedná se o příležitost pro vyzkoušení systému, který zvyšuje možnost občanů, kteří potřebují určitý omezený rozsah pomoci jiné osoby, zůstat v domácím prostředí i v případech, kdy by zabezpečení pečovatelské služby bylo neefektivní nebo nereálné. Žadatelům je stanoven i minimální počet zprostředkovaných výpomocí.
I tento grantový program byl poprvé vyhlášen v roce 2007 a nyní se jedná o jeho opakování.
Návrh řešení Navrhujeme zastupitelstvu kraje projednat návrh grantového programu DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009 na podporu rozvoje uvedených aktivit. Kraj tak umožní rozvoj a propagaci dobrovolnické práce. Dále kraj podpoří spolupráci obcí a poskytovatelů terénních sociálních služeb při uspokojování potřeb občanů.
Prostředky z Fondu Vysočiny budou na základě 1. podprogramu použity na osobní náklady koordinátorů a supervizorů určených pro dobrovolníky. Úkolem koordinátora při realizaci zapojení dobrovolníků v sociálních a zdravotnických službách je organizovat přípravu dobrovolníků na jejich činnost, případně je na ni přímo připravovat. Dále organizují činnost dobrovolníků tak, aby z hlediska času a místa výkonu odpovídala potřebám klientů a provozovatelů. Jako profesionální pracovníci jsou v závislosti na charakteru dobrovolnické činnosti připraveni dobrovolníky odborně vést, řídit a poskytovat jim rady týkající se jejich práce. Jejich úkolem je také proplácet cestovní náhrady nebo zabezpečovat ochranné pomůcky pro jejich práci, pokud je to potřebné. Kromě toho vedou administrativu spojenou s pojištěním dobrovolníků při jejich dobrovolnické činnosti. Pojistné na toto pojištění je hrazeno ze státního rozpočtu. Supervize je forma podpory pro profesionální pracovníky i dobrovolníky. Probíhá formou konzultací týkajících se případů a situací, s nimiž se dobrovolník setkává. Supervizor při konzultaci poskytuje dobrovolníkům zpětnou vazbu k tomu, jak některé situace při své činnosti řešili. Tím jim umožňuje lépe se připravit na jejich řešení v budoucnu. Protože se může jednat o konzultaci týkající se nejen práce s klientem, ale i chodu organizace, je jako supervizit vhodnější externí osoba. V sociálních službách i ve zdravotnictví se dobrovolníci dostávají ke specifické práci se seniory, nemocnými nebo zdravotně postiženými lidmi a s osobami v obtížné životní situaci. Pro tuto skupinu dobrovolníků je supervize poměrně vyhledávanou formou podpory. Dále mohou být financovány náklady na cestovné, pohonné hmoty, tel. poplatky (1 mobil), internet a poštovné, propagační materiály - letáky aj., drobné kancelářské potřeby (náplň do tiskárny, papíry aj.)

Navrhovaný celkový objem prostředků pro tento grantový program je 2,5 mil. Kč. Návrh programu byl konzultován s předpokládanými žadateli.z řad poskytovatelů sociálních služeb. Vlastní návrh grantového programu je připojen v materiálu RK-15-2009-45, př. 1. V materiálu RK-15-2009-45, př. 2 je uveden návrh metodiky hodnocení specifických kriterií.

Finanční alokace Fondu Vysočiny:
Celkem na dílčí cíl 2.3 pro rok 2007
7 000 000 Kč
GP Prevence kriminality
2 000 000 Kč
GP Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009
2 500 000 Kč
GP Prevence dětských úrazů
2 500 000 Kč
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 dle materiálu RK-15-2009-45, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz