Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-39

RK-15-2009-39.doc  RK-15-2009-39pr1.doc  RK-15-2009-39pr2.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-15-2009-39
NázevProjekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
Zpracoval V.Jáchim, P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s realizací strategie zavedení eGovernmentu MVČR zveřejnilo od 15.4.2009 výzvu k podávání projektů do opatření 2.1. IOP (Integrovaného operačního programu) - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Technologická centra a elektronické spisové služby . V rámci této výzvy jsou krajům ČR deklarovány maximální prostředky ve výši 22 mil. Kč. jako 85% kofinancování zřízení technologického centra kraje (20 mil. z celkové dotace) a pořízení centrální spisové služby (zbývající 2 mil. z celkové dotace).

Tato výzva je první z řady plánovaných výzev naplňujících strategii rozvoje eGovernmentu v území, viz. usnesení RK z 20.1.2009 č. 0097/03/2009/RK. V současné době je v souladu s usnesení RK č. 0292/08/2009/RK realizována zakázka na studii proveditelnosti Technologického centra kraje a zároveň probíhá příprava zakázky na spisovou službu pro organizace zřizované krajem Vysočina dle usnesení č. 0502/12/2009/RK.

Technologické centrum kraje by mělo koordinovat rozvoj eGovernmentu (elektronických služeb veřejné správy) pro celý kraj Vysočina zejména ze vztahu k jednotlivým ORP na technologické úrovni. ORP pak budou poskytovat služby obcím především v rámci jejich územní působnosti. Tím ze zajistí jednotný rozvoj služeb v celém území kraje.

Koncept technologického centra a spisové služby vychází z požadavků MVČR a je přílohou č. 1. materiálu.

V souvislosti se zamýšleným projektem a koncepcí technologického centra je nutné smluvně ošetřit spolupráci mezi krajem a ORP v kraji Vysočina, neboť právě obce s rozšířenou působností budou uživateli služeb poskytovaných technologickým centrem kraje. Partnerská smlouva pro účely projektu Technologického centra je přílohou číslo 2. materiálu.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit realizaci projektu Technologického centra dle přílohy č. 1 materiálu, zároveň pak také doporučit zastupitelstvu kraje schválit uzavření partnerské smlouvy s ORP pro účely realizace projektu a konečně schválit převod finančních prostředků v celkové výši 25,9 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky z FSR budou čerpány průběžně na základě požadavků OI a v souladu s realizací příslušných veřejných zakázek.
StanoviskaProjektová kancelář (grémium ředitele): bude sděleno na jednání RK.

Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory:
Realizace předkládaného projektu je nezbytnou podmínkou pro splnění zákonných povinností kraje a ORP, souvisejícími se zaváděním eGovernementu. Dále by pro kraj vytvořila příležitosti pro udržení již dříve započatých a realizovaných projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií a zajistila zdroje pro rozvoj v této oblasti. Efekty projektu jsou násobeny možností použít významnou část finančních zdrojů ze strukturálních fondů.

Odbor ekonomický: Uvedený projektový záměr není zahrnut v rozpočtovém výhledu na roky 2009 - 2011, v případě schválení převodu finančních prostředků bude založen zvláštní účet Technologické centrum, na který budou podle potřeby převáděny finanční prostředky z FSR. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

OSŘKŽÚ, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit realizaci projektu Technologického centra dle materiálu RK-15-2009-39 př. 1;
* rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-15-2009-39 př. 2;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 25,9 mil. Kč na zvláštní účet kraje Technologické centrum s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost OI, OE
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz