Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-38

RK-15-2009-38.doc  RK-15-2009-38pr1.xls  RK-15-2009-38pr2.xls  RK-15-2009-38pr3.xls
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-15-2009-38
NázevInformace o možné úpravě schváleného rozpočtu na rok 2009
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, J. Jaroš
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuVláda ČR vzhledem k celosvětové ekonomické situaci přijala protikrizová opatření navržená Národní ekonomickou radou vlády. Ministerstvo financí upravilo prognózu vývoje hospodářství České republiky. Vedoucím ekonomických odborů krajských úřadů byly poté na společné poradě podány informace o kondici růstu hrubého domácího produktu (HDP). V současné době předpokládá Ministerstvo financí růst HDP ve výši mínus 2 %. Pro kraje tato fakta znamenají pokles výnosu daňových příjmů přerozdělovaných na základě zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 4,5 miliardy korun. Celkový uvažovaný objem daňových výnosů pro kraje činí dle predikce Ministerstva financí 47,1 miliardy. Kraj Vysočina se na celostátním výnosu daní redistribuovaných dle výše uvedeného zákona podílí 7,338590 %. V absolutním vyjádření to pro kraj Vysočina znamená předpokládaný výpadek ve výši cca 276 mil. Kč proti skutečnosti roku 2008 a cca 160 mil. Kč proti schválenému rozpočtu roku 2009. Daňové příjmy byly již do rozpočtu kraje na rok 2009 preventivně navrženy v nižším objemu než vyplývalo z predikce Ministerstva financí a jsou na úrovni 97 % skutečnosti roku 2008, což představuje snížení o cca 116 mil. Kč. To znamená, že dle prognózy Ministerstva financí bude kraji Vysočina chybět zmiňovaných cca 160 mil. Kč.
Rada kraje Vysočina reagovala na ekonomický vývoj a kroky vlády ČR schválením dokumentu Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize (usnesení č. 0384/09/2009/RK). V souladu se schválenou strategií, zvláště se články 1.1, 1.2 a 1.16, a na základě vývoje daňových příjmů byl ekonomickému odboru zadán úkol připravit variantní řešení schváleného Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 a ve spolupráci s odvětvovými odbory nalézt možné úspory ve výdajích na jednotlivých rozpočtových kapitolách.
Odbor ekonomický po dohodě s Ing. V. Novotným, náměstkem hejtmana pro oblast financí a grantových programů, dále vypracoval variantu, která předpokládá výpadek daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu ve výši 5 %, tj. 8 % oproti skutečnosti roku 2008, jak je patrno v materiálu RK-15-2009-38, př. 2.
Vývoj daňových příjmů za období leden - duben 2009 je obsahem materiálu RK-15-2009-38, př. 3.
Návrh řešení Správci rozpočtových prostředků byli Ing. V. Novotným požádáni o návrh možných úspor na svých rozpočtových kapitolách. Po sumarizaci návrhů ekonomickým odborem proběhla ve dnech 8. a 10. 4. 2009 jednání k zaslaným návrhům. Přehled možných úspor v rozpočtu kraje dle jednotlivých kapitol je obsahem materiálu RK-15-2009-38, př. 1. V současné době činí možné úspory 49 543 tis. Kč. Tento objem však nepokrývá výpadek daňových příjmů kraje Vysočina dle predikce Ministerstva financí.
Nutno podotknout, že se jedná o úspory týkající se provozních a režijních výdajů jednotlivých kapitol, příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací nebyly prozatím dotčeny. Jedním z důvodů je i změna vládního nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která pro zřizované příspěvkové organizace (mimo příspěvkových organizací v oblasti školství) znamená zvýšení osobních výdajů včetně povinných odvodů. Zdrojové krytí si musí zajistit v rámci schváleného příspěvku na provoz.
Ekonomický odbor po dohodě s Ing. Vladimírem Novotným navrhuje v této situaci zatím nepřepracovávat schválený Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009, ale pozastavit výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu v uvedeném objemu dle materiálu RK-15-2009-38, př. 1, pozastavit příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství ve výši 5 %, tj. 17 720 tis. Kč, a doporučit zřizovaným příspěvkovým organizacím v ostatních oblastech pečlivě zvažovat potřebnost veškerých výdajů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálech RK-15-2009-38, RK-15-2009-38, př. 1, RK-15-2009-38, př. 2, RK-15-2009-38, př. 3;
ukládá
* vedoucím odborů krajského úřadu a vedoucí oddělení hospodářské správy pozastavit výdaje na jednotlivých kapitolách rozpočtu dle materiálu RK-15-2009-38, př. 1;
* odboru OŠMS pozastavit příspěvek na provoz zřizovaným příspěvkových organizacím v oblasti školství ve výši 5 %;
* ředitelům příspěvkových organizací pečlivě zvažovat potřebnost veškerých výdajů.
Odpovědnost vedoucí odborů, vedoucí oddělení hospodářské správy, ředitelé příspěvkových organizací
Termín 31. července 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz