Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-33

RK-15-2009-33.doc  RK-15-2009-33pr1.xls  RK-15-2009-33pr2.doc  RK-15-2009-33pr3.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-15-2009-33
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
Zpracoval I. Doležalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje udělit Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 vítězům 5. ročníku ankety Zlatá jeřabina.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0448/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 schválilo vyhlášení 5. ročníku ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008. Jejím cílem je propagovat kulturní dění v našem regionu a upozornit na širokou žánrovou škálu aktivit, jež v loňském roce oslovily naše občany, a rovněž poukázat na úsilí, s nímž je pečováno o bohaté kulturní dědictví kraje. Uspořádání ankety je také prezentací grantových programů Fondu Vysočiny vyhlašovaných pro oblast kultury a úspěchů péče
o kulturní dědictví, zejména výsledků obnovy kulturních památek realizovaných podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina. Dalším cílem ankety je motivace organizátorů kulturních akcí k novým aktivitám
a vlastníků k účinnější péči o kulturní památky. Zlatá jeřabina také dokládá zájem veřejnosti o jednotlivé kulturní aktivity a obnovu kulturních památek v kraji.
Cena kraje Vysočina o nejlepší kulturní počin roku 2008 byla vyhlášena ve dvou kategoriích:
1. kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty, apod.)
2. péče o kulturní dědictví (obnovy kulturních památek, apod.)
Ocenění: diplom a finanční odměna v každé kategorii za:
1. místo 30.000 Kč
2. místo 20.000 Kč
3. místo 10.000 Kč
Odbor kultury a památkové péče vyzval, prostřednictvím více než tisíce e-mailových adres, zástupce měst a obcí, neziskových organizací na úseku kultury, turistických a informačních center, středních a uměleckých škol, knihoven, muzeí, galerií a uměleckých agentur na Vysočině k nominování kulturních počinů. Na základě došlých nominačních návrhů byl odbornou pracovní skupinou pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina sestaven seznam třiceti akcí v každé kategorii, který byl zveřejněn v tisku a na internetových stránkách kraje, a rovněž mediálně propagován partnerem ankety Českým rozhlasem REGION.
Hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina probíhalo od 9. 3. 2009 do 17. 4. 2009, a to elektronicky na internetových stránkách kraje v sekci kultura a památky, nebo prostřednictvím originálních písemných hlasovacích lístků uveřejněných v březnovém měsíčníku Kraj Vysočina. Do ankety bylo zasláno celkem 15 824 platných hlasů, z toho
v kategorii kulturní aktivita 5 489 hlasů a v kategorii péče o kulturní dědictví 10 335 hlasů.
Ze všech došlých hlasů, jak písemných tak elektronických, bude odborem kultury a památkové péče vylosováno 6 výherců, kteří obdrží publikace z Edice Vysočiny a zároveň jim bude nabídnuta účast na slavnostním vyhlášení výsledků ankety Zlatá jeřabina. Vyhlášení výsledků ankety Zlatá jeřabina a předání cen prvním třem kulturním počinům v každé kategorii proběhne při slavnostním večeru v Horáckém divadle Jihlava dne
21. 5. 2009.
Udělování cen kraje je podle § 35 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomocně vymezeno zastupitelstvu kraje, z tohoto důvodu je materiál předkládán k projednání zastupitelstvu kraje.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina dle materiálu RK-15-2009-33, př. 1, udělit Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 dle materiálu RK-15-2009-33, př. 2 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-15-2009-33 př. 3.
Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených se 5. ročníkem ankety Zlatá jeřabina jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2009.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 je na kapitole Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pro vítěze ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 schválená částka 120 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 dle materiálu RK-15-2009-33, př. 1;
* udělit Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 včetně finančního ocenění subjektům dle materiálu RK-15-2009-33, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-15-2009-33, př. 3 s určením pro subjekty podle materiálu RK-15-2009-33, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz