Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2009-23

RK-15-2009-23.doc  RK-15-2009-23pr1.doc  RK-15-2009-23pr1upr1.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-15-2009-23
NázevAktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval J. Tvrzová, K. Kotrba
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace jsou ve smyslu tohoto zákona veřejnými zadavateli. Aplikaci zákona do podmínek kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací upravují aktuálně Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 04/08 , schválená usnesením rady kraje č.0967/23/2008/RK (dále jen Pravidla). Za aktualizaci Pravidel odpovídá odbor majetkový. Na základě zadání a konzultací s náměstkem hejtmana Ing. Liborem Jouklem a následného připomínkového řízení s členy rady kraje a odbory krajského úřadu zpracoval odbor majetkový ve spolupráci s oddělením právním a krajského živnostenského úřadu, odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu návrh nového znění Pravidel.
Přehled základních změn a jejich rizika a výhody jsou obsahem materiálu RK-15-2009-23 př. 2.
Ostatní nepopsané úpravy jsou technického charakteru a souvisejí např. s odstraněním odkazu na zrušené části Pravidel, se sjednocením a upřesněním termínů a formulací textu.
Návrh řešení OM navrhuje schválit aktualizaci Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-15-2009-23 př. 1. Účinnost je navržena od 1. 5. 2009.
StanoviskaOdbory krajského úřady byly vyzvány k připomínkování návrhu. Zaslané připomínky byly z velké části zapracovány, nebo vysvětleny nejasnosti ve fázi pracovních verzí aktualizace.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-15-2009-23 př. 1
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina zveřejnit znění na webových stránkách kraje Vysočina a zajistit předání schválených Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina všem příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 1. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz