Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2009-20

RK-14-2009-20.doc  RK-14-2009-20pr1.pdf  RK-14-2009-20pr2.doc  RK-14-2009-20pr2upr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-14-2009-20
NázevInformace o Centru multikulturního vzdělávání, o.s. a návrh na podporu provozu této služby
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová, I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuOSVZ předkládá žádost Centra multikulturního vzdělávání, o.s., které zajišťuje integraci cizinců v kraji Vysočina, o dotaci na provoz. K žádosti je připojen roční rozpočet provozních nákladů na zajišťování integrace cizinců. Dále je k žádosti připojen popis výstupů z činnosti, na kterou uvedená organizace požaduje dotaci. Za účelem doložení historie organizace, dosavadní činnosti a spolupráce s dalšími subjekty žadatel přiložil také výroční zprávu a reference Statutárního města Jihlava, úřadu práce, Občanské poradny Jihlava a Vyšší odborné školy sociální. Kompletní žádost je uvedena v materiálu RK-14-2009-20, př. 1.
Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., IČ: 22666516, se sídlem Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava vzniklo v roce 2007 za účelem integrace cizinců do společnosti, tj. jejich vzdělávání v českém jazyce a dalších nutných dovednostech, a začleňování do místního prostředí včetně pomoci při jednání s úřady. Organizace zajišťuje kompletní servis pro cizince v rámci vlastní činnosti (viz materiál RK-14-2009-20, př. 1) i s pomocí dalších organizací, se kterými spolupracuje (Úřad práce v Jihlavě, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Azylové domy, Občanské poradny, Oblastní charita Jihlava, základní a střední školy). Vlastní činnost spočívá především v zabezpečení jazykových kurzů, jednorázových seminářů, poradenství a konzultací, které umožňují cizincům získat informace o institucích i právní úpravě v ČR, orientaci v práci s počítačem. Součástí činnosti je nabídka kurzů anglického jazyka a českého jazyka. V českém jazyce jsou kurzy završeny zkouškou, jejíž absolvování je pro cizince podmínkou trvalého pobytu. Celkově činnost zařízení poskytuje cizincům informace a dovednosti potřebné k tomu, aby se zbavili závislosti na své komunitě a začleňovali se do života v kraji. Podle dlouhodobých zkušeností může právě nezačlenění cizinců v našem prostředí vést ke zvýšené kriminalitě a činnost zařízení tomuto důsledku předchází.
Doposud byl projekt financován hrazen prostřednictvím prostředků pomoci zemí EHP a Norska, tato finanční podpora v roce 2008 skončila. Projekt Cizinci je zařazen do přílohy IPRM města Jihlavy a ve druhém pololetí roku 2008 obdržel dotaci z rozpočtu města na financování lektorů. Centrum multikulturního vzdělávání bude možné financovat z individuálního projektu kraje Vysočina, prostřednictvím kterého budou financovány služby sociální prevence, pokud bude úspěšně podán, ale toto financování bude možné zahájit až od 1. 10. roku 2009. V současné době je tak tato organizace bez finančních prostředků. Činnost organizace nemohla být financována ani z dotací MPSV.
Centrum multikulturního vzdělávání předložilo žádost o financování s ročním rozpočtem 600 000 Kč s tím, že žádají o dotaci na překlenutí období do zahájení financování z individuálního projektu kraje.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí dotace Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., IČ: 22666516, se sídlem Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava v celkové výši 300 000,- Kč, z rozpočtu kraje Vysočina na zajištění integrace cizinců na území kraje Vysočina. Předpokládáme, že Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. bude od 1. 10. 2009 usilovat o finance i individuálního projektu kraje Vysočina. Na krytí poskytnutí dotace navrhujeme schválení příslušného rozpočtového opatření a smlouvy o poskytnutí dotace. Tímto způsobem budou pokryty náklady organizace na integraci cizinců ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2009.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
- - doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci Centru multikulturního vzdělávání, o.s., IČ: 22666516, Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava ve výši 300 000,- Kč dle materiálu RK-14-2009-20, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 300 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000,- Kč.
* * - - -
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz