Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 29/2008 - 23.09.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků v k. ú. a obci Krásná Hora
03Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na investiční stavební akci Krajský úřad kraje Vysočina - rekonstrukce DM Věžní ul. Jihlava
04Uzavření budoucí darovací smlouvy v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
05Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
06Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
07Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu silnice II/353 Bohdalov - obchvat
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Uzavření smlouvy zakládající právo stavby - k. ú. Jimramov
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Darování pozemků v k. ú. a obci Česká Bělá
12Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
13Návrh na změnu názvu akce, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek a návrh na provedení rozpočtového opatření
14ÚSP Jinošov, návrh na řešení odstranění příčin a následků havarijního stavu budov, návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, záměr transformace ÚSP Jinošov
15Fond Vysočiny - projekt FV 012/196/08
16Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkami Mahlerových děl
17Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
18Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ČR
19Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2007, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční zabezpečení činnosti Vysočina Education
23Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2008
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů
25Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Oslavu 60. výročí založení Jihlavské unie neslyšících a 10. výročí založení Českomoravské jednoty neslyšících
26Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina
27Návrh projektu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Zelená krajnice 2008
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou
29Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008
30Pověření k provedení kontroly zřizovatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
31Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
32Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek a návrh na provedení rozpočtového opatření
33Návrh na zrušení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz