Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2014 - 05.08.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na schválení mimořádné účetní závěrky za rok 2014 slučovaných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dotace pro Sportovní areál Pacovský Propad
04Podpora učebních oborů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
05Souhlas s realizací projektu - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
06Změny ve školském rejstříku
07Soutěž S Vysočinou do Evropy
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí peněžního daru Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
09upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí Studijního stipendia Kraje Vysočina
10Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
11Darování pozemku v k. ú. a obci Nový Telečkov
12Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/340 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, Heřmanice u Vilémova a obci Vilémov
13Prodej pozemku v k. ú. Světlá nad Sázavou
14Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice - zrušení usnesení 2207/40/2013/RK
16Nabytí pozemků v k. ú. Stržanov a v k. ú. Zámek Žďár
17Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
19Nabytí nemovitostí pro stavbu III/3853 Dolní Rožínka - Strážek
20Prodej pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
21Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška , Transformace ÚSP Křižanov II. - Kadolec a Transformace ÚSP Křižanov II. - Křižanov
22Zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Učebny pro výzkumná pracoviště pro projekt Badatelská centra pro přírodní vědy
23Uzavření nájemní smlouvy - k. ú. Polnička, k. ú. Světnov
24Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
25Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014
26Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje
27Protokoly o výsledku kontroly projektů
28Návrh na podání žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
29Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Chotěboř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2
30Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Jihlava - Humpolec, 1. etapa
31Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
32Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2014
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na realizaci projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina
34Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 24. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
35Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2015
36Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2015
37Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví
38Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov s novým vlastníkem pozemků dotčených krajskou stavbou
39Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS KV
40Předběžný projektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - PET centrum Nemocnice Jihlava
41Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
42Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
43Souhlas s realizací mimořádné investiční akce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
44Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
45Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
46Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
47Investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
48Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
49Výpůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
50Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
51Výpůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
52Výpůjčka přístrojů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
53Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
54Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
55Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2014
57ERP systém - souhlas se způsobem čerpání rozvojových hodin nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina
58Smlouva o spolupráci za účelem realizace projektu Bezpečná nemocnice
59Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
604. Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
61Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2014
62Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky od Energetické agentury Vysočiny
63Změna č. 2 Partnerské dohody projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
64Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování individuálního projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 -
65Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
66Monitorovací zpráva v rámci projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
67Informace o postupu prací při přípravě na programovací období 2014 - 2020
68Memorandum ve věci zajištění trvale udržitelné jakosti vody ve vodárenské nádrži Švihov na řece Želivce
69Dopracovaná žádost o poskytnutí podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
70Realizace zajištění prezentace Kraje Vysočina na 41. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka
71Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
72Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
73Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
74Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2013
75Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za první pololetí roku 2014
76Partnerství na projektu Bezpečně do školy i do přírody - návrh na provedení rozpočtového opatření
77Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2014 - schválení navržených podpor
78Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na festival Jakub Pustina a jeho hosté
79Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
80Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
81Schválení smlouvy o umístění nápojového automatu v Domově pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci
82Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
83Předložení projektu Information Network of Social And Health Services
84Informace o organizační změně, stanovení počtu zaměstnanců a stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
85Dar pro příspěvkovou organizaci
86Zásah v době udržitelnosti projektů dopravní infrastruktury - čestná prohlášení
87Podstatná změna XIII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz